Termperatur Mysuseter

Vedtekter for Mysusæter Vel

Kan lastes ned som pdf PDF Sq


§ 1 FORMÅL

Mysusæter Vel har som formål å ivareta medlemmenes interesser på Mysusæter.

§ 2 MEDLEMSKAP

Personer, bedrifter og foreninger som eier eller disponerer hytte, seterhus eller fast eiendom eller som driver næringsvirksomhet i Mysusæter-området, kan tegne seg som medlem i Mysusæter Vel. 
Medlem som etter gjentatte påminnelser ikke betaler kontingent, vil bli strøket.

§ 3 ÅRSMØTE

Årsmøtet er Velforeningens høyeste organ. Ordinært Årsmøte avholdes hvert år innen 15. august. På ordinært Årsmøte behandles følgende saker:

 1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Årsberetning.
 4. Revidert regnskap og budsjett.
 5. Fastsettelse av kontingent.
 6. Saker som Styret eller andre medlemmer ønsker skal stemmes over på Årsmøtet.
 7. Saker som Styret eller andre medlemmer ønsker skal behandles på Årsmøtet.
 8. Valg av styremedlemmer, valgkomité, revisor og eventuelt andre verv.

Innkalling til Årsmøte skal sendes til medlemmene eller legges ut på Velforeningens hjemmeside minst én måned før Årsmøtet. Innkalling skal ledsages av årsberetning, regnskap og saksliste for møtet. Dersom innkallingen kun legges ut på hjemmesiden, skal komplette sakspapirer utleveres til de frammøtte medlemmene på Årsmøtet.

Medlemmene som ønsker at en sak skal kunne avgjøres ved avstemming på Årsmøtet, må gi skriftlig melding til Styret om dette innen 1. mai. Andre saker som medlemmene ønsker å få belyst eller diskutert på det ordinære Årsmøtet, må være Styret i hende senest tre uker før Årsmøtet.

Beslutninger fattes med simpelt flertall. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett på Årsmøtet. Medlemmer har anledning til å la seg representere på Årsmøtet med stedfortreder dersom denne medbringer skriftlig fullmakt.

Ekstraordinært Årsmøte innkalles når Styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. På ekstraordinært Årsmøte kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. For øvrig gjelder de samme regler som for det ordinære Årsmøtet.

§ 4 STYRET

Vellet ledes av et Styre på seks medlemmer: Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer.
Tre av Styrets medlemmer bør være bosatt i Sel kommune. Styreleder velges særskilt for ett år om gangen. De øvrige medlemmer av Styret velges for to år, likevel slik at det hvert år er minst to styremedlemmer på valg.
Styret konstituerer seg selv.
Styret skal ha to varamedlemmer som velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når Styreleder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer er tilstede.
Styremøter innkalles av styreleder eller nestleder. Varamedlemmer har møterett og uttalerett, og innkalles til styremøtene. Styremøter kan avholdes som telefonmøter eller videokonferanser.

Enkeltsaker kan avgjøres ved bruk av epost eller andre elektroniske medier, men bare hvis alle styremedlemmer er enige om at annen form for behandling ikke er nødvendig.
Ved stemmelikhet avgjøres saken av Styreleder.

Styret skal:

 • Ivareta Vellets interesser og anvende Vellets disponible midler for medlemmenes beste.
 • Behandle alle forslag som innsendes skriftlig og føre protokoll over alle beslutninger.
 • På vegne av medlemmene være høringsinstans for offentlige myndigheter.
  Hvert år legge fram årsberetning, budsjett og revidert regnskap for Årsmøtet. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

§ 5 VALGKOMITE

En valgkomité forbereder de valgene som skal gjøres på Årsmøtet. Valgkomitéen skal ha to medlemmer.
Medlemmene velges for to år.

§ 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Forslag om vedtektsendringer kan behandles på ordinært eller ekstraordinært Årsmøte. Ordlyden i endringsforslaget skal alltid ledsage innkallingen. For at et vedtak om endring i vedtektene skal være gyldig kreves 3/4 av avgitte stemmer.

§ 7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Vellet kan behandles på ordinært eller ekstraordinært Årsmøte. For at vedtak om oppløsning skal være gyldig ved første gangs behandling, kreves 3/4 flertall av Vellets samtlige medlemmer.
Hvis forslaget ikke oppnår tilstrekkelig stemmetall, men likevel mer en 3/4 av de avgitte stemmer, kan forslaget tas opp til ny behandling av neste ordinære eller ekstraordinære Årsmøte.
Vedtak om nedlegging er da gyldig hvis forslaget på ny oppnår 3/4 av avgitte stemmer. 
Det Årsmøte som fatter endelig vedtak om oppløsning, skal også gjøre vedtak om disponering av Vellets eiendeler.

oooOooo 


Sist revidert etter endringer foretatt av Årsmøtet, 5. august 2017. 

279

Antall betalende medlemmer
er nå 286. 
Meld deg inn her!