Termperatur Mysuseter

Referat fra ordinært årsmøte Mysusæter Vel

8. august 2020 kl. 13 på Rondane Fjellstue 

Saksliste 

 1. Konstituering:
  Styreleder Hans Ellingsve åpnet møtet.
  Møteleder, Hans Ellingsve (styerleder) ble valgt
  Referent , Kjetil Flaatedal ble valgt
  Medlemmer til å underskrive protokoll : Sidsel Bjørneby og Astrid Arnesen Hug 

 2. Godkjenning av innkalling og saksliste:
  Møteinnkalling og saksliste godkjent uten kommentarer.
  Det ble talt opp 55 stemmeberettigede.
  40 frammøtte, og det var registrert 19 fullmakter.
  4frammøtte var ikke stemmeberettigede.

  Møtet var underlagt og ble gjennomført ihht krav satt av smittevernsmyndighetene og pålagt Rondane Høyfjellshotell. Smittevernsrestriksjoner ga plass til kun 40 personer inne i fjellstuas spisesal.

  Øvrige var samlet utenfor. Det ble derfor åpnet vinduer og dører slik at alle kunne følge med på saksgjennomgangen.

 3. Årsberetning:
  PDF Sq
  Beretning ble godkjent med noen innspill.

  a). Randi Gjetsiden tok til orde for at sentrale eiendomsbesittere og service tilbydere på Mysuseter har hatt, og bør ha gratis medlemskap i Mysuster Vel.
  Styret tok dette til etteretning med følgende kommentar fra styreleder.
  Dersom det finnes retningslinjer på dette fra tidligere skal de overholdes. Dersom slike retningslinjer ikke kan framlegges vil styret behandle saken og  framsette et forslag til neste årsmøte.

  b). En kommentar til «Stedsutvikling» fra ble protokollført og føyes til i referat :
  "Vellets stiutvalg arrangerte i 2019 en dugnad over tre dager på Peer Gynt-stien. Det deltok 15 av vellets medlemmer, og 175 meter av kloppene ble     reparert og oppgradert. Den Norske Turist­forening dekket materialkostnadene.
  Mysusæter, 8. august 2020/ Knut Bryn


  c). Astrid Arnesen Hug kommenterte til punktet «Stedsutvikling» at det bør komme avfalls containere/ molok for flere fraksjoner som «Batterier, Metall mm.»
  Styremedlem Terje Vardsveen redegjorde for hvordan miljøstasjonen på Otta i dag håndterer dette og vil ta innspillet inn i det videre styrearbeidet.

 4. Revidert regnskap:
  PDF Sq (regnskap)  PDF Sq (revisjonsberetning)
  Regnskap for 2019 og signert revisjonsberetning var framlagt for alle årsmøtedeltakere ved ankomst.
  Styremedlem Kjetil Flaatedal redegjorde for regnskapsåret 2019. Kommentar fra salen om at det ikke var samsvar mellom tallene framsatt i årsberetning og i regnskap ble besvart som følgende: Endelig årsregnskap forelå ikke innen tidsfristen for utsendelse av Innkalling/ Årsberetning. Tall oppgitt i Årsberetning er tall tatt fra vellets kontobevegelser og ivaretar ikke alle forhold. Kommentarer knyttet til en skrivefeil (støtte til løypelaget) og spørsmål knyttet til registrering av medlemsinnbetalinger ble besvart. 

  Generelt er det å bemerke at antall betalende medlemmer i 2019 var mer enn halvert fra et ordinært år (120pp). Årsmøtet 2019 besluttet å innføre et nytt medlemsregister/ oppfølgingssystem (Rubic) , og dette har bidratt til å bedret oppføgingsrutiner. Antall betalende er i 2020 er pr årsmøtedato over 280pp og det  må ansees som en vesentlig bedring.
  Videre er det besluttet å ikke tillate i regnskap å føre manglende betaling som utestående fordring.
  Medlemsinntekter for et gitt regnskapsår er kun knyttet til de som har registrert betaling for medlemsskap før årsmøtet. Disse har da også stemmerett.

  Som et resultat av tidligere bokførte «fiktive» inntekter er det i 2019 fortatt en nedskriving av tidligere akkumulerte fordringer i balansen.

  Gitt et medlemsantall på 280 og en årskontigent på 500,- gir dette en sunn økonomi dersom kostnadssiden forvaltes fornuftig, og i tråd med vellets tradisjonelle oppgaver.
  F.eks. støtte til løypelag, stiutvikling, redaksjon/ hjemmeside og stedsutvikling.
  Sponsorer ( bedrifter som reklamerer på hjemmesider ) er et område som kan og bør utvikles videre.

  I balansen er det ført en fordring mot DNT for utlegg til prosjektering av ny Kolbotn bru. Styret har fått bekreftet fra DNT at dette er en fordring de også har tatt høyde for i sine regnskaper og står ved. Broprosjektet skal realiseres sommeren 2021.

  Det ble i årsmøtet informert om at styret i 2020 har besluttet å skifte regnskapsfører.  Det er Meire AS (tidl. Otta Regnskapskontor) som fra og med 2020 vil føre regnskap for vellet. Forhold til Traconet AS er avviklet.

  Medlem Per Eckmann hadde bemerkninger til Årsberetning og Regnskap.
  Feil i Årsberetning. Det står at Løypelaget fikk 50 tNok i 2019, skal stå 100 tNok.
  Dette vil bli rettet og lagt ut sammen med referat.
  Videre viste han til at framlagt regnskap ikke reflekterer den reduserte inntekt som er beskrevet pga redusert antall betalende. Dette tok styre til etterretning og har rettet opp avvik og kommunisert med medlemmet direkte. Korrekt Årsberetning, regnskap og tilhørende revisorberetning legges ut på hjemmsider sammen med Årsmøtereferat.

  Ingen øvrige kommentarer til regnskap.

  PDF Sq- Orientering vedrørende Kåsenbrua:
  Tor Josten Furu (tidligere styremedlem) redegjorde for prosess og tilnærming for bevilgning gitt av Styret tidligere. Se årsmøteinnkalling. Årsmøtet hadde noen spørsmål knyttet til framdrift, ellers ingen bemerkninger
  Thomas With fra DNT redegjorde for status og antatt ferdigstillelse. Videre bekreftet DNT sin forpliktelse på tilbakebetaling av forskudd gitt fra MV til prosjekteringsløsning for bro. Generelle spørsmål ble besvart av TW, ngen øvrige bemerkninger.

 5. Fastsettelse av kontingent: 
  Styret foreslo at kontingent holdes på kr 500,- / år. Årsmøtet besluttet dette.

 6. Saker som styret eller andre medlemmer ønsker skal stemmes over på årsmøtet:
  Kun ett forslag kom inn før frist:
  PDF SqLegge hoved strømledninger på Mysuseter i bakken (ikke luftspenn):
  Gitt at dette er en omfattende sak med Sel kommune og Eidefoss Energi involvert bemerket Styret følgende:
  - Styret vil ta saken videre i sin dialog med Sel kommune / Eidefoss.
  Vil redegjøre for tilbakemelding på neste årsmøte.

 7. Saker som styret eller andre medlemmer ønsker skal behandles på Årsmøtet:
  Intet å bemerke

 8. Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelle andre verv:
  Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

  Styreleder: Hans Ellingsve (1år).
  Styremedlemmer: Terje Vardsveen, Torodd Hauger, Kjetil Flaatedal (1 år igjen av periode på 2 år).
  Styremedlemmer (nye): Hanne Toftdahl og Geir Ove Tullut.
  Varamedlemmer: Torkel Anzjøn og Elin Fiske Lyngø.

 9. Foredrag om Hytteundersøkelse og stedsutvikling
  Dette agendapunktet ble flyttet opp mellom punkt 4 og 5 av tidsmessige hensyn.
  Foredraget ble holdt av Hanne Toftdahl og ble godt mottatt av forsamlingen. Ønske fra representanter fra medlemmene om å få dette vedlagt årsmøte referat ble vedtatt.
  PDF Sq 

Nytt styre ble valgt etter Valgkomiteens innstilling.

Oslo 16/8 2020, Kjetil Flaatedal, Astrid Arnesen Hug og Sidsel Bjørneby

279

Antall betalende medlemmer
er nå 286. 
Meld deg inn her!