Termperatur Mysuseter

Melding til alle som er glad i Mysusæter!

Hans EMYSUSETER VEL TRENGER FORTSATT DIN STØTTE OG DITT MEDLEMSSKAP!

Vi i styret håper at dere ikke har glemt oss, selv om vi de siste årene har merket dalende interesse for å støtte opp om vellet og de aktiviteter som har vært på vår agenda. En årsak til dette er nok at vårt engasjement i en rekke saker ikke har vært så synlig for hytteeierne. Dette er vår feil og vi håper at denne meldingen vil gi våre medlemmer, og de som vurderer å bli medlem, følgende forståelse; Dersom vi ønsker en videre utvikling av Mysusæter i tråd med de prioriteringer hytteundersøkelsen dokumenterte, trenger vi et større antall medlemmer for å få aksept for de ønsker hytteeierne har.

Noen av de valg vi har måtte ta har vært vanskelige. I ettertid har vi likevel sett at de oppgaver vi har prioritert å støtte bidrar til å tilrettelegge for de fleste av oss som oppsøker Mysusæter for å finne ro, stillhet, gode løyper og stier. Dette er som kjent dokumentert som høyest prioriterte ønsker fra hytteeierne i den nylig gjennomførte hytteundersøkelsen.

Konflikten rundt mulig brøyting av Ulvangs-vegen og Furusjøvegen var ingen ønsket sak for Vellet. Vi forstod argumentene for begge parter i konflikten og valgte derfor å forholde oss nøytral. Etter Høyesteretts dom mot brøyting ble vår konklusjon at vi skal legger dette bak oss og bidra til at det åpner for gjennomføring av en bedre bro over Ula og dermed også bedre stivalg og løyper innover fjellet mot Peer Gynt hytta og andre ønskede turmål. Dette kan du, som hytteeier, også støtte opp om ved å fortsatt være medlem.    

Påskeskirennet var for mange Påsken og vinterens høydepunkt. Skirennet ble gjennomført av frivillige fra Mysusæter Vel. Etter hvert ble imidlertid slitasjen stor blant de faste arrangørene, og siden man ikke lyktes å finne andre frivillige, så man ingen annen utvei enn å nedlegge arrangementet.  Imidlertid har vi nå registrert at hotellet i fjor "tok opp hansken" og startet opp igjen. At det ikke ble noe arrangement denne påsken er vel gitt, men hotellet skal ha ros for å ta et ansvar for en ny start for arrangementet. Mysusæter Vel bidrar om ønskelig gjerne i en diskusjon om hvordan dette tradisjonsrike arrangementet kan videreutvikles.

Det finnes for øvrig mange muligheter til å utvikle andre arrangementer. Noen savner kanskje en sommerkonsert, teaterstykke, eller f.eks. Olsok-feiring ved Furusjøen eller et annet hyggelig sted. Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller vil starte planlegging av et slikt arrangement.

Andre forhold som du kanskje ikke var klar over.

Til glede for de av oss som ferdes i fjellet og området rundt Mysusæter sommer og vinter har Vellet i en årrekke vært en vesentlig bidragsyter gjennom de lag og foreninger som tilrettelegger for slik aktivitet.

Løypelaget er ett av de lag som vi støtter fordi laget sørger for at vi har gode løyper gjennom hele vinteren, i tråd med de ønsker som kom frem i hytteundersøkelsen.
Løypelaget mottar sine driftsmidler fra kommune, lokale skiløpere, hytteeiere, næringsdrivende og hyttevel. Kommunen har en relativt liten pott som fordeles utfra antall kilometer løype. Det betyr at kommunen ikke kan finansiere det løypekjøringen koster pr. sesong.

Mysusæter Vel har i mange år dekket det mellomværende mellom innsamlede midler, kommunale tilskudd og det faktiske kostnadsnivået. Løypelaget alene har ikke store nok inntekter til å dekke disse. For å sikre at de midlene vi bidrar med benyttes i tråd med våre prioriteringer, har Løypelaget en representant i vårt styre. Denne har ansvar for å orientere oss om de traseer Løypelaget ønsker å prioritere, og samtidig sørge for at våre forventninger blir respektert.

Mysusæter Vel har også sommerstid mange prosjekter. Disse er kanskje ikke like synlige og blir ikke alltid assosiert med vellet, men de forslag og kommentarer vi likevel mottar viser at tiltakene blir satt stor pris på. 

  • Vi har deltatt aktivt over flere år, og vil fortsatt bidra til opprustingen av det som kalles sentrumsområdet. Vi har blant annet stått bak sommerens arbeid rundt Jørgenhuken, der vi fikk muret opp igjen den ødelagte steinmuren, samt satt opp gjerder og en flott portal.
  • Vi har rustet opp deler av stigen mot Peer-Gynt.
  • Vi har et «vaktmesterteam» som består av lokale pensjonister og som sørger for å fjerne søppel og holde sentrumsområdet så pent og ryddig som mulig.
  • Vi har et Stiglag, som sørger for kontinuerlig vedlikehold av turstier sommerstid. Her inngår også merking og opparbeiding av nye stier. I tillegg setter vi også opp turkart og lager hjemmeside med turforslag
  • Vi har i alle år deltatt, og deltar fortsatt, som en høringsinstans og diskusjonspartner for kommunens etater. Vi brukes også aktivt av kommunen for å videre bringe informasjon om deres aktiviteter. I disse sammenhengene anser vi vår primære oppgave er å være meningsbærer for medlemmene i Mysusæter Vel.
  • Vi er fast deltaker i den oppnevnte komiteen som skal vurdere framtidig løsning mht. parkering på Spranget, og et eventuelt utsiktpunkt på Ranglarhø.

Det er sikkert også mange andre områder og aktiviteter vi burde engasjere oss i, men med kun et fåtall mennesker i et styre kan vi dessverre ikke delta i alt vi kunne ønske å prioritere. Kanskje burde en øke antall frivillige som kan arbeide i utvalg eller arbeidsgrupper, og som sammen kan gjøre mer for oss hyttefolk på Mysusæter?
Det er sikkert mange kreative og arbeidsvillige mennesker som gjerne vil stille opp!

Dette er utfordringer vi ønsker å diskutere og få brakt til handling i vårt neste årsmøtet, som blir 1. helgen i august som vanlig.  Vi har mange seniorer som i dag på eget initiativ gjør oppgaver som vellet setter pris på. Vi oppfordrer derfor særlig yngre mennesker til også å delta.

Styret ønsker å bygge et åpent inkluderende og positivt fellesskap på Mysuseter.
Vi har kun fordeler av å stå samlet, gjerne også gjennom å få etablert et bedre samarbeid med våre nabovel. 

Bli med å si din mening om hvordan vi kan få dette til ved å delta aktivt i våre diskusjoner og i Vellets aktiviteter, og gjennom å delta på vårt årsmøte - det er der prioriteringen settes!
Vi vil fremover virkelig jobbe med å å bli mer transparente og meddelsomme via bl.a. vår hjemmeside. 

Så tilbake til vår alvorlig bekymring:

Etter å ha sendt ut beskjed om fornying av kontingent, har vi mottatt innbetaling fra kun 148 medlemmer (av ca. 350 totalt). Dette er svært bekymringsfullt for et videre «liv» og drift av Mysusæter Vel, som på tross av iherdig dugnadsinnsats har utgifter som må dekkes av kontingenten. Årsaken til manglende innbetaling er sikkert sammensatt; noen har ikke mottatt vår henvendelse, mens andre av forskjellige årsaker, som lang reisevei, vanskelig tilkomst og andre prioriteringer ikke lenger ønsker å delta.

Men! Til de av dere som fortsatt ønsker at Mysusæter Vel skal bestå ber vi om at dere snarest innbetaler kontingenten og derved sikrer et handlekraftig hytte-vel, til glede for oss alle. Vi vil gjerne også at du som medlem møter opp på vårt årsmøte i begynnelsen av august og bli med og "stikke ut kursen videre".
Slik blir vi sterkere, mer inkluderende og et felles samlingspunkt for alle som har tilknytning til Mysusæter.

Derfor: Alle dere som ikke har betalt: Betal den årlige kontingenten på 500 kroner så snart som mulig!!

NBI! I år er det første gangen betalingsoppfordring har gått ut elektronisk via et betalingssystem (RUBIC). Melding gikk ut til alle på mail og SMS i midten på februar.
Vi har stadig pågående arbeide med å holde medlemsdatabasen oppdatert, og det kan hende at feilsendinger har forekommet, eller at vi har andre feil liggende.
Enkelte fikk også dobbelt innkreving for 2018, Vi beklager selvsagt dette, og vi vil gjerne ha tilsendt informasjon som eventuelt må ryddes opp i.

Derfor, har du mistanke om at vi har feil opplysninger, så vær vennlig å gå inn på Rubic, og registrer dine opplysninger. Ønsker du i stedet å sende oss en mail, kan du gjøre det på denne adressen: . Send oss gjerne også «ris og ros» - i en konstruktiv tone 😊).

Med vennlig hilsen,

Hans, Gulla, Kjetil, Terje, Stian og Torodd.

 

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!