loypestatus

Termperatur Mysuseter

Tregrensa rykker stadig oppover

Tregrensa rykker stadig oppover. Forskerne mener det skyldes klimaendringene, men mindre beitebruk kan også være en medvirkende årsak.
Men uansett årsak, så bidrar denne utviklingen til at også Mysusæter endrer karakter. Det åpne sæterlandskapet blir stadig mer gjengrodd med gran og høyvokst bjerk.
Spørsmålet er om vi skal ”gripe inn” og forsøke å reversere denne utviklingen – eller la utviklingen gå sin gang.
Styret i Mysusæter Vel ønsker å se på mulighetene for en planmessig hogst i enkelte områder i samarbeide med kommunen og de store grunneierne – eventuelt også hytteeiere som ønsker hogst på sine eiendommer. I første omgang ser styret for seg en forsøksordning i et utvalgt område. Det vil i løpet av våren bli avholdt et møte med skogbrukssjefen for å diskutere mulighetene for et slikt samarbeide og om hvordan dette eventuelt kan organiseres og finansieres.

Ta gjerne kontakt med meg eller andre i styret om du har ideer eller meninger om denne saken. Kommentarfeltet kan også benyttes.

Et bilde som viser dette er Anders Beer Vilse fotografi, Arnesen hytta, - langs Ula fra 1912.  Klikk på bildet for en større versjon.
langs ula 1912 s

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!