loypestatus

Termperatur Mysuseter

Det skjer mye for tiden

Gulla toppenEr du ikke medlem, bør du virkelig vurdere om ikke tiden er inne for å melde seg inn i vår hytteforening!
Styret i vellet har for tiden mange spennende oppgaver.
Jeg vil her forsøke å oppdatere status på noen av de aktuelle saker styret deltar aktivt i.

Fritidsboligundersøkelsen
Undersøkelsen som ble gjennomført av Sel kommune i 2019, viste med all tydelighet at hytteeiere i Sel kommune er opptatt av friluftsliv og naturopplevelser. Flere tema utpekes som sterkt ønskelig å prioritere. Av disse kan det nevnes at 90 % av hytteeierne har svart at de som de viktigste kvaliteter søker fred, ro, stillhet og naturopplevelser.
Like mange har svart at de ønsker å gå fotturer og skiturer i preparerte skiløyper. 
Disse resultatene er så tydelige at det å sikre disse verdiene vil være arbeidsplattform og hovedfokus for Mysusæter Vel fremover.

Hyttekomfort
Vi har registrert at det er flere hytteeiere som har tanker om en oppgradering, eller for å håndtere etterslep på vedlikehold eller ønsker en mer tidsmessig tilpasning av hyttekomfort.
Dette er saker det kan være aktuelt for vellet å følge opp videre.

Alternative skiløyper
I forbindelse med diskusjoner rundt brøyting av seterveier, har vellet deltatt aktivt i arbeidsgruppen for alternative skiløyper sammen med Løypelaget. Løypelaget har selvsagt det avgjørende ordet.
Så langt har det vist seg vanskelig å finne alternative traseer, noe som også ble fanget opp i høyesterettsdommen.  

Reetablering av skiløyper i sentrum
Vellets styre er nå i gang med å arbeide for reetablering av regulerte skiløyper, ettersom det faktisk er slik at noen av de regulerte skiløypene i dag ikke prepareres. Vi har også satt oss som ambisjon å bidra til en fortsatt videreutvikling av løypenettet. Dette gjør vi i tett dialog med Løypelaget hvor vellet er representert med ett styremedlem.

Sommerstier og vedlikehold av disse er også en viktig sak vellet skal støtte og følge opp.  Det samme er gode og oppdaterte turkart. Vi hadde en 3 dagers dugnad sist august der vi reparerte 175 meter av stien mellom Mysusæter og Peer-Gynt hytta. Vellet finansierte også sommerens arbeid som Stiglaget utførte på steinmuren bak Jørgenhuken samt satte opp den fine portalen som nå alle skiløpere kjører gjennom når de kommer ned forbi jordet på oppsiden av huken.

portal

Mulighetsstudien
Sel kommune har som oppfølging av mulighetsstudien opprettet en styringsgruppe der vellet er representert. Der arbeides det med flere saker, bl.a. utredning av en mulig stenging av parkeringsplassen på Spranget, eller at en på andre måter kan begrense eller kanalisere en del av trafikken inn til Nasjonalparken.  Ett av disse er «Utsiktspunkt Rondane» (View-point Rondane), der en ønsker å kopiere Dovre med et utsiktspunkt mot fjellet. En mulig plassering er Ranglarhø, men også toppen av slalåmbakken kan være et spennende alternativ.Sel kommune ønsker en oppgradering og styrking av reiselivet i området. Vellet er med for å sikre at hytteeiernes interesser blir representert og ivaretatt i disse sakene. 

Vårt mål er utover styrets innsats, så skal årsmøtets agenda tilpasses, slik at disse sakene følges opp, og at en på den måten kan rådføre seg med vellets medlemmer/ deltakerne.  På den måten kan vi stake ut veien videre for vellet, og få på plass de sakene som det er viktig å arbeide med fremover.
Vi håper derfor på stor oppslutning første lørdag i august der vi vil presentere status i disse sakene.

Alle vi som sitter i styret opplever sakene som viktige, og engasjementet er stort.
Det er også arbeidsmengden i og med at mange av møtene er på Otta utenom våre vanlige fridager. Vi håper at hytteeiere ser det som relevant å delta i disse prosessene, selv om det kanskje kan gå på bekostning av fred og ro akkurat nå, vil du gjennom ditt medlemskap kunne være med på å sikre god og rett kvalitet på vårt kjære Mysusæter.  Ønsker du å engasjere deg aktivt i Mysusæter Vel kan du også ta kontakt med valgkomiteen. De er alltid ute etter engasjerte hytteeiere. Vi imøteser også din kommentar på viktige saker under innlegget her.

Mysusæter vel er avhengig av støtte fra hytteeiere, næringsinteresser og øvrige interessenter på Mysusæter for å kunne fortsette arbeidet med å påvirke utviklingen i ønsket retning. Vi håper at dere ser nytten i dette arbeidet, og fortsetter med årlig betaling og fornyet medlemskap.

Betaling og administrasjon av medlemsregister
Det vil i år bli helt nye betalingsrutiner.  Dette skal bidra til å forenkle og forbedre det administrative knyttet til innmelding og oppfølging av medlemmer. Med det nye systemet RUBIC vil medlemmer få mulighet til å oppdatere sitt medlemskap selv ved endring av eier, adresseendring, endring av epost adresse med mer. Faktura for medlemskontingent 2020 blir i disse dager sendt ut per epost. Denne sendes per epost til alle som har registrert sin epost tidligere. For de som ikke har registrert epost vil de motta faktura på papir.

Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsregisteret og ajourføre sitt medlemskap, herunder epost, telefon og hytteadresse her: https//app.rubic.no/Account/Login

Det vil også i nær fremtid gjennomføres en purring for de som ennå ikke har betalt kontingent for 2019. Vi er svært takknemlige om de som glemte oss i fjor, betaler denne så fort som mulig.
Vellet er avhengig av din støtte, og også engasjement for sitt videre arbeid fremover, - og for alles beste på Mysusæter!

Vennlig hilsen
Gulla Formo / Mysusæter Vel

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!