Termperatur Mysuseter

Artikler fra styret

Referat fra ordinært årsmøte Mysusæter Vel

8. august 2020 kl. 13 på Rondane Fjellstue 

Saksliste 

 1. Konstituering:
  Styreleder Hans Ellingsve åpnet møtet.
  Møteleder, Hans Ellingsve (styerleder) ble valgt
  Referent , Kjetil Flaatedal ble valgt
  Medlemmer til å underskrive protokoll : Sidsel Bjørneby og Astrid Arnesen Hug 

 2. Godkjenning av innkalling og saksliste:
  Møteinnkalling og saksliste godkjent uten kommentarer.
  Det ble talt opp 55 stemmeberettigede.
  40 frammøtte, og det var registrert 19 fullmakter.
  4frammøtte var ikke stemmeberettigede.

  Møtet var underlagt og ble gjennomført ihht krav satt av smittevernsmyndighetene og pålagt Rondane Høyfjellshotell. Smittevernsrestriksjoner ga plass til kun 40 personer inne i fjellstuas spisesal.

  Øvrige var samlet utenfor. Det ble derfor åpnet vinduer og dører slik at alle kunne følge med på saksgjennomgangen.

 3. Årsberetning:
  PDF Sq
  Beretning ble godkjent med noen innspill.

  a). Randi Gjetsiden tok til orde for at sentrale eiendomsbesittere og service tilbydere på Mysuseter har hatt, og bør ha gratis medlemskap i Mysuster Vel.
  Styret tok dette til etteretning med følgende kommentar fra styreleder.
  Dersom det finnes retningslinjer på dette fra tidligere skal de overholdes. Dersom slike retningslinjer ikke kan framlegges vil styret behandle saken og  framsette et forslag til neste årsmøte.

  b). En kommentar til «Stedsutvikling» fra ble protokollført og føyes til i referat :
  "Vellets stiutvalg arrangerte i 2019 en dugnad over tre dager på Peer Gynt-stien. Det deltok 15 av vellets medlemmer, og 175 meter av kloppene ble     reparert og oppgradert. Den Norske Turist­forening dekket materialkostnadene.
  Mysusæter, 8. august 2020/ Knut Bryn


  c). Astrid Arnesen Hug kommenterte til punktet «Stedsutvikling» at det bør komme avfalls containere/ molok for flere fraksjoner som «Batterier, Metall mm.»
  Styremedlem Terje Vardsveen redegjorde for hvordan miljøstasjonen på Otta i dag håndterer dette og vil ta innspillet inn i det videre styrearbeidet.

 4. Revidert regnskap:
  PDF Sq (regnskap)  PDF Sq (revisjonsberetning)
  Regnskap for 2019 og signert revisjonsberetning var framlagt for alle årsmøtedeltakere ved ankomst.
  Styremedlem Kjetil Flaatedal redegjorde for regnskapsåret 2019. Kommentar fra salen om at det ikke var samsvar mellom tallene framsatt i årsberetning og i regnskap ble besvart som følgende: Endelig årsregnskap forelå ikke innen tidsfristen for utsendelse av Innkalling/ Årsberetning. Tall oppgitt i Årsberetning er tall tatt fra vellets kontobevegelser og ivaretar ikke alle forhold. Kommentarer knyttet til en skrivefeil (støtte til løypelaget) og spørsmål knyttet til registrering av medlemsinnbetalinger ble besvart. 

  Generelt er det å bemerke at antall betalende medlemmer i 2019 var mer enn halvert fra et ordinært år (120pp). Årsmøtet 2019 besluttet å innføre et nytt medlemsregister/ oppfølgingssystem (Rubic) , og dette har bidratt til å bedret oppføgingsrutiner. Antall betalende er i 2020 er pr årsmøtedato over 280pp og det  må ansees som en vesentlig bedring.
  Videre er det besluttet å ikke tillate i regnskap å føre manglende betaling som utestående fordring.
  Medlemsinntekter for et gitt regnskapsår er kun knyttet til de som har registrert betaling for medlemsskap før årsmøtet. Disse har da også stemmerett.

  Som et resultat av tidligere bokførte «fiktive» inntekter er det i 2019 fortatt en nedskriving av tidligere akkumulerte fordringer i balansen.

  Gitt et medlemsantall på 280 og en årskontigent på 500,- gir dette en sunn økonomi dersom kostnadssiden forvaltes fornuftig, og i tråd med vellets tradisjonelle oppgaver.
  F.eks. støtte til løypelag, stiutvikling, redaksjon/ hjemmeside og stedsutvikling.
  Sponsorer ( bedrifter som reklamerer på hjemmesider ) er et område som kan og bør utvikles videre.

  I balansen er det ført en fordring mot DNT for utlegg til prosjektering av ny Kolbotn bru. Styret har fått bekreftet fra DNT at dette er en fordring de også har tatt høyde for i sine regnskaper og står ved. Broprosjektet skal realiseres sommeren 2021.

  Det ble i årsmøtet informert om at styret i 2020 har besluttet å skifte regnskapsfører.  Det er Meire AS (tidl. Otta Regnskapskontor) som fra og med 2020 vil føre regnskap for vellet. Forhold til Traconet AS er avviklet.

  Medlem Per Eckmann hadde bemerkninger til Årsberetning og Regnskap.
  Feil i Årsberetning. Det står at Løypelaget fikk 50 tNok i 2019, skal stå 100 tNok.
  Dette vil bli rettet og lagt ut sammen med referat.
  Videre viste han til at framlagt regnskap ikke reflekterer den reduserte inntekt som er beskrevet pga redusert antall betalende. Dette tok styre til etterretning og har rettet opp avvik og kommunisert med medlemmet direkte. Korrekt Årsberetning, regnskap og tilhørende revisorberetning legges ut på hjemmsider sammen med Årsmøtereferat.

  Ingen øvrige kommentarer til regnskap.

  PDF Sq- Orientering vedrørende Kåsenbrua:
  Tor Josten Furu (tidligere styremedlem) redegjorde for prosess og tilnærming for bevilgning gitt av Styret tidligere. Se årsmøteinnkalling. Årsmøtet hadde noen spørsmål knyttet til framdrift, ellers ingen bemerkninger
  Thomas With fra DNT redegjorde for status og antatt ferdigstillelse. Videre bekreftet DNT sin forpliktelse på tilbakebetaling av forskudd gitt fra MV til prosjekteringsløsning for bro. Generelle spørsmål ble besvart av TW, ngen øvrige bemerkninger.

 5. Fastsettelse av kontingent: 
  Styret foreslo at kontingent holdes på kr 500,- / år. Årsmøtet besluttet dette.

 6. Saker som styret eller andre medlemmer ønsker skal stemmes over på årsmøtet:
  Kun ett forslag kom inn før frist:
  PDF SqLegge hoved strømledninger på Mysuseter i bakken (ikke luftspenn):
  Gitt at dette er en omfattende sak med Sel kommune og Eidefoss Energi involvert bemerket Styret følgende:
  - Styret vil ta saken videre i sin dialog med Sel kommune / Eidefoss.
  Vil redegjøre for tilbakemelding på neste årsmøte.

 7. Saker som styret eller andre medlemmer ønsker skal behandles på Årsmøtet:
  Intet å bemerke

 8. Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelle andre verv:
  Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

  Styreleder: Hans Ellingsve (1år).
  Styremedlemmer: Terje Vardsveen, Torodd Hauger, Kjetil Flaatedal (1 år igjen av periode på 2 år).
  Styremedlemmer (nye): Hanne Toftdahl og Geir Ove Tullut.
  Varamedlemmer: Torkel Anzjøn og Elin Fiske Lyngø.

 9. Foredrag om Hytteundersøkelse og stedsutvikling
  Dette agendapunktet ble flyttet opp mellom punkt 4 og 5 av tidsmessige hensyn.
  Foredraget ble holdt av Hanne Toftdahl og ble godt mottatt av forsamlingen. Ønske fra representanter fra medlemmene om å få dette vedlagt årsmøte referat ble vedtatt.
  PDF Sq 

Nytt styre ble valgt etter Valgkomiteens innstilling.

Oslo 16/8 2020, Kjetil Flaatedal, Astrid Arnesen Hug og Sidsel Bjørneby

Medlem o meter

antall

I det siste ser vi en merkbar endring i innbetalinger! 
Det nye "Medlem o meteret" viser nå 279 av ca 320 (opptalt pr. 1. juli). 
Det blir spennende å se om vi når opp til, og gjerne forbi 300 betalende medlemmer.
Mvh. Styret

 

Melding til alle som er glad i Mysusæter!

Hans EMYSUSETER VEL TRENGER FORTSATT DIN STØTTE OG DITT MEDLEMSSKAP!

Vi i styret håper at dere ikke har glemt oss, selv om vi de siste årene har merket dalende interesse for å støtte opp om vellet og de aktiviteter som har vært på vår agenda. En årsak til dette er nok at vårt engasjement i en rekke saker ikke har vært så synlig for hytteeierne. Dette er vår feil og vi håper at denne meldingen vil gi våre medlemmer, og de som vurderer å bli medlem, følgende forståelse; Dersom vi ønsker en videre utvikling av Mysusæter i tråd med de prioriteringer hytteundersøkelsen dokumenterte, trenger vi et større antall medlemmer for å få aksept for de ønsker hytteeierne har.

Noen av de valg vi har måtte ta har vært vanskelige. I ettertid har vi likevel sett at de oppgaver vi har prioritert å støtte bidrar til å tilrettelegge for de fleste av oss som oppsøker Mysusæter for å finne ro, stillhet, gode løyper og stier. Dette er som kjent dokumentert som høyest prioriterte ønsker fra hytteeierne i den nylig gjennomførte hytteundersøkelsen.

Konflikten rundt mulig brøyting av Ulvangs-vegen og Furusjøvegen var ingen ønsket sak for Vellet. Vi forstod argumentene for begge parter i konflikten og valgte derfor å forholde oss nøytral. Etter Høyesteretts dom mot brøyting ble vår konklusjon at vi skal legger dette bak oss og bidra til at det åpner for gjennomføring av en bedre bro over Ula og dermed også bedre stivalg og løyper innover fjellet mot Peer Gynt hytta og andre ønskede turmål. Dette kan du, som hytteeier, også støtte opp om ved å fortsatt være medlem.    

Påskeskirennet var for mange Påsken og vinterens høydepunkt. Skirennet ble gjennomført av frivillige fra Mysusæter Vel. Etter hvert ble imidlertid slitasjen stor blant de faste arrangørene, og siden man ikke lyktes å finne andre frivillige, så man ingen annen utvei enn å nedlegge arrangementet.  Imidlertid har vi nå registrert at hotellet i fjor "tok opp hansken" og startet opp igjen. At det ikke ble noe arrangement denne påsken er vel gitt, men hotellet skal ha ros for å ta et ansvar for en ny start for arrangementet. Mysusæter Vel bidrar om ønskelig gjerne i en diskusjon om hvordan dette tradisjonsrike arrangementet kan videreutvikles.

Det finnes for øvrig mange muligheter til å utvikle andre arrangementer. Noen savner kanskje en sommerkonsert, teaterstykke, eller f.eks. Olsok-feiring ved Furusjøen eller et annet hyggelig sted. Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller vil starte planlegging av et slikt arrangement.

Andre forhold som du kanskje ikke var klar over.

Til glede for de av oss som ferdes i fjellet og området rundt Mysusæter sommer og vinter har Vellet i en årrekke vært en vesentlig bidragsyter gjennom de lag og foreninger som tilrettelegger for slik aktivitet.

Løypelaget er ett av de lag som vi støtter fordi laget sørger for at vi har gode løyper gjennom hele vinteren, i tråd med de ønsker som kom frem i hytteundersøkelsen.
Løypelaget mottar sine driftsmidler fra kommune, lokale skiløpere, hytteeiere, næringsdrivende og hyttevel. Kommunen har en relativt liten pott som fordeles utfra antall kilometer løype. Det betyr at kommunen ikke kan finansiere det løypekjøringen koster pr. sesong.

Mysusæter Vel har i mange år dekket det mellomværende mellom innsamlede midler, kommunale tilskudd og det faktiske kostnadsnivået. Løypelaget alene har ikke store nok inntekter til å dekke disse. For å sikre at de midlene vi bidrar med benyttes i tråd med våre prioriteringer, har Løypelaget en representant i vårt styre. Denne har ansvar for å orientere oss om de traseer Løypelaget ønsker å prioritere, og samtidig sørge for at våre forventninger blir respektert.

Mysusæter Vel har også sommerstid mange prosjekter. Disse er kanskje ikke like synlige og blir ikke alltid assosiert med vellet, men de forslag og kommentarer vi likevel mottar viser at tiltakene blir satt stor pris på. 

 • Vi har deltatt aktivt over flere år, og vil fortsatt bidra til opprustingen av det som kalles sentrumsområdet. Vi har blant annet stått bak sommerens arbeid rundt Jørgenhuken, der vi fikk muret opp igjen den ødelagte steinmuren, samt satt opp gjerder og en flott portal.
 • Vi har rustet opp deler av stigen mot Peer-Gynt.
 • Vi har et «vaktmesterteam» som består av lokale pensjonister og som sørger for å fjerne søppel og holde sentrumsområdet så pent og ryddig som mulig.
 • Vi har et Stiglag, som sørger for kontinuerlig vedlikehold av turstier sommerstid. Her inngår også merking og opparbeiding av nye stier. I tillegg setter vi også opp turkart og lager hjemmeside med turforslag
 • Vi har i alle år deltatt, og deltar fortsatt, som en høringsinstans og diskusjonspartner for kommunens etater. Vi brukes også aktivt av kommunen for å videre bringe informasjon om deres aktiviteter. I disse sammenhengene anser vi vår primære oppgave er å være meningsbærer for medlemmene i Mysusæter Vel.
 • Vi er fast deltaker i den oppnevnte komiteen som skal vurdere framtidig løsning mht. parkering på Spranget, og et eventuelt utsiktpunkt på Ranglarhø.

Det er sikkert også mange andre områder og aktiviteter vi burde engasjere oss i, men med kun et fåtall mennesker i et styre kan vi dessverre ikke delta i alt vi kunne ønske å prioritere. Kanskje burde en øke antall frivillige som kan arbeide i utvalg eller arbeidsgrupper, og som sammen kan gjøre mer for oss hyttefolk på Mysusæter?
Det er sikkert mange kreative og arbeidsvillige mennesker som gjerne vil stille opp!

Dette er utfordringer vi ønsker å diskutere og få brakt til handling i vårt neste årsmøtet, som blir 1. helgen i august som vanlig.  Vi har mange seniorer som i dag på eget initiativ gjør oppgaver som vellet setter pris på. Vi oppfordrer derfor særlig yngre mennesker til også å delta.

Styret ønsker å bygge et åpent inkluderende og positivt fellesskap på Mysuseter.
Vi har kun fordeler av å stå samlet, gjerne også gjennom å få etablert et bedre samarbeid med våre nabovel. 

Bli med å si din mening om hvordan vi kan få dette til ved å delta aktivt i våre diskusjoner og i Vellets aktiviteter, og gjennom å delta på vårt årsmøte - det er der prioriteringen settes!
Vi vil fremover virkelig jobbe med å å bli mer transparente og meddelsomme via bl.a. vår hjemmeside. 

Så tilbake til vår alvorlig bekymring:

Etter å ha sendt ut beskjed om fornying av kontingent, har vi mottatt innbetaling fra kun 148 medlemmer (av ca. 350 totalt). Dette er svært bekymringsfullt for et videre «liv» og drift av Mysusæter Vel, som på tross av iherdig dugnadsinnsats har utgifter som må dekkes av kontingenten. Årsaken til manglende innbetaling er sikkert sammensatt; noen har ikke mottatt vår henvendelse, mens andre av forskjellige årsaker, som lang reisevei, vanskelig tilkomst og andre prioriteringer ikke lenger ønsker å delta.

Men! Til de av dere som fortsatt ønsker at Mysusæter Vel skal bestå ber vi om at dere snarest innbetaler kontingenten og derved sikrer et handlekraftig hytte-vel, til glede for oss alle. Vi vil gjerne også at du som medlem møter opp på vårt årsmøte i begynnelsen av august og bli med og "stikke ut kursen videre".
Slik blir vi sterkere, mer inkluderende og et felles samlingspunkt for alle som har tilknytning til Mysusæter.

Derfor: Alle dere som ikke har betalt: Betal den årlige kontingenten på 500 kroner så snart som mulig!!

NBI! I år er det første gangen betalingsoppfordring har gått ut elektronisk via et betalingssystem (RUBIC). Melding gikk ut til alle på mail og SMS i midten på februar.
Vi har stadig pågående arbeide med å holde medlemsdatabasen oppdatert, og det kan hende at feilsendinger har forekommet, eller at vi har andre feil liggende.
Enkelte fikk også dobbelt innkreving for 2018, Vi beklager selvsagt dette, og vi vil gjerne ha tilsendt informasjon som eventuelt må ryddes opp i.

Derfor, har du mistanke om at vi har feil opplysninger, så vær vennlig å gå inn på Rubic, og registrer dine opplysninger. Ønsker du i stedet å sende oss en mail, kan du gjøre det på denne adressen: . Send oss gjerne også «ris og ros» - i en konstruktiv tone 😊).

Med vennlig hilsen,

Hans, Gulla, Kjetil, Terje, Stian og Torodd.

 

Påskehilsen fra styret

Kjære medlemmer,

Påskeferie i Rondane er kanskje ikke den lengste ferien vi har i løpet av året, men den er for mange av oss den absolutt beste ferieperioden. Den nylig gjennomførte hytteundersøkelsen bekrefter hva de fleste av oss legger mest vekt på; nærhet til en fantastisk natur, ro og fred og fine turmuligheter. Forventningene til å oppnå dette på Mysusæter i påsken har i høy grad blitt innfridd selv om vær og føreforhold år om annet varierer også her.

Vi krysset fingrene for at vi også i år skulle kunne oppleve en ferie i tråd med tidligere opplevelser, men dessverre satte spredningen av Coronaviruset en stopper for mange av oss. Vi har forståelse for de restriksjoner våre myndigheter har ansett nødvendig å innføre. Hvis vi kan stole på vår registrering av medlemstall, har mer enn 80% av våre hytteeiere bostedsadresse utenfor Sel kommune. Dette betyr at det nok vil bli ro og fred på Mysusæter i påskeuken. Konsekvensene for eierne av butikken, hotellet, fjellstua, skianlegget, parkeringsplasser, scootertransport og brøyteoppdrag blir nok dessverre ikke fullt så positive.

Vi håper derfor at også de som er bosatt utenfor kommunen, men i kort avstand til Mysusæter utnytter muligheten til dagsbesøk og benytter de tjenester som fortsatt er tilgjengelige. For de som planlegger skiturer håper vi at dere har betalt/vil betale årsavgiften til Løypelaget. Den utgjør hele grunnlaget for at skiløypene fortsatt kan bli oppkjørt og vedlikeholdt

I et lengre perspektiv vil Mysusæter Vel fortsette arbeidet for videre utvikling av våre medlemmers prioriterte oppgaver, spesielt løyper og stinett i nærområdet rundt Mysusæter. Dette er i tråd med de tilbakemeldinger vi har fått gjennom hytteundersøkelsen, innlegg via facebook og kommentarer på vår egen hjemmeside. Vi vil også bidra i de diskusjoner som dreier seg om en videre utvikling av Mysusæter sentrum, og de utfordringer vi har med å finne en balanse mellom økt friluftsliv i nasjonalparken og de rammevilkår som gjelder for å ivareta kulturlandskapet og villreinstammen.

I det korte perspektivet håper vi at 2020 går over som et unntak i historien mht. restriksjoner for bruk av hyttene våre.

Vi ønsker dere alle en god påske – uansett hvor dere måtte tilbringe den!

For styret i Mysusæter vel,

Hans Ellingsve
GodPaaske 2020

Tregrensa rykker stadig oppover

Tregrensa rykker stadig oppover. Forskerne mener det skyldes klimaendringene, men mindre beitebruk kan også være en medvirkende årsak.
Men uansett årsak, så bidrar denne utviklingen til at også Mysusæter endrer karakter. Det åpne sæterlandskapet blir stadig mer gjengrodd med gran og høyvokst bjerk.
Spørsmålet er om vi skal ”gripe inn” og forsøke å reversere denne utviklingen – eller la utviklingen gå sin gang.
Styret i Mysusæter Vel ønsker å se på mulighetene for en planmessig hogst i enkelte områder i samarbeide med kommunen og de store grunneierne – eventuelt også hytteeiere som ønsker hogst på sine eiendommer. I første omgang ser styret for seg en forsøksordning i et utvalgt område. Det vil i løpet av våren bli avholdt et møte med skogbrukssjefen for å diskutere mulighetene for et slikt samarbeide og om hvordan dette eventuelt kan organiseres og finansieres.

Ta gjerne kontakt med meg eller andre i styret om du har ideer eller meninger om denne saken. Kommentarfeltet kan også benyttes.

Et bilde som viser dette er Anders Beer Vilse fotografi, Arnesen hytta, - langs Ula fra 1912.  Klikk på bildet for en større versjon.
langs ula 1912 s

Det skjer mye for tiden

Gulla toppenEr du ikke medlem, bør du virkelig vurdere om ikke tiden er inne for å melde seg inn i vår hytteforening!
Styret i vellet har for tiden mange spennende oppgaver.
Jeg vil her forsøke å oppdatere status på noen av de aktuelle saker styret deltar aktivt i.

Fritidsboligundersøkelsen
Undersøkelsen som ble gjennomført av Sel kommune i 2019, viste med all tydelighet at hytteeiere i Sel kommune er opptatt av friluftsliv og naturopplevelser. Flere tema utpekes som sterkt ønskelig å prioritere. Av disse kan det nevnes at 90 % av hytteeierne har svart at de som de viktigste kvaliteter søker fred, ro, stillhet og naturopplevelser.
Like mange har svart at de ønsker å gå fotturer og skiturer i preparerte skiløyper. 
Disse resultatene er så tydelige at det å sikre disse verdiene vil være arbeidsplattform og hovedfokus for Mysusæter Vel fremover.

Hyttekomfort
Vi har registrert at det er flere hytteeiere som har tanker om en oppgradering, eller for å håndtere etterslep på vedlikehold eller ønsker en mer tidsmessig tilpasning av hyttekomfort.
Dette er saker det kan være aktuelt for vellet å følge opp videre.

Alternative skiløyper
I forbindelse med diskusjoner rundt brøyting av seterveier, har vellet deltatt aktivt i arbeidsgruppen for alternative skiløyper sammen med Løypelaget. Løypelaget har selvsagt det avgjørende ordet.
Så langt har det vist seg vanskelig å finne alternative traseer, noe som også ble fanget opp i høyesterettsdommen.  

Reetablering av skiløyper i sentrum
Vellets styre er nå i gang med å arbeide for reetablering av regulerte skiløyper, ettersom det faktisk er slik at noen av de regulerte skiløypene i dag ikke prepareres. Vi har også satt oss som ambisjon å bidra til en fortsatt videreutvikling av løypenettet. Dette gjør vi i tett dialog med Løypelaget hvor vellet er representert med ett styremedlem.

Sommerstier og vedlikehold av disse er også en viktig sak vellet skal støtte og følge opp.  Det samme er gode og oppdaterte turkart. Vi hadde en 3 dagers dugnad sist august der vi reparerte 175 meter av stien mellom Mysusæter og Peer-Gynt hytta. Vellet finansierte også sommerens arbeid som Stiglaget utførte på steinmuren bak Jørgenhuken samt satte opp den fine portalen som nå alle skiløpere kjører gjennom når de kommer ned forbi jordet på oppsiden av huken.

portal

Mulighetsstudien
Sel kommune har som oppfølging av mulighetsstudien opprettet en styringsgruppe der vellet er representert. Der arbeides det med flere saker, bl.a. utredning av en mulig stenging av parkeringsplassen på Spranget, eller at en på andre måter kan begrense eller kanalisere en del av trafikken inn til Nasjonalparken.  Ett av disse er «Utsiktspunkt Rondane» (View-point Rondane), der en ønsker å kopiere Dovre med et utsiktspunkt mot fjellet. En mulig plassering er Ranglarhø, men også toppen av slalåmbakken kan være et spennende alternativ.Sel kommune ønsker en oppgradering og styrking av reiselivet i området. Vellet er med for å sikre at hytteeiernes interesser blir representert og ivaretatt i disse sakene. 

Vårt mål er utover styrets innsats, så skal årsmøtets agenda tilpasses, slik at disse sakene følges opp, og at en på den måten kan rådføre seg med vellets medlemmer/ deltakerne.  På den måten kan vi stake ut veien videre for vellet, og få på plass de sakene som det er viktig å arbeide med fremover.
Vi håper derfor på stor oppslutning første lørdag i august der vi vil presentere status i disse sakene.

Alle vi som sitter i styret opplever sakene som viktige, og engasjementet er stort.
Det er også arbeidsmengden i og med at mange av møtene er på Otta utenom våre vanlige fridager. Vi håper at hytteeiere ser det som relevant å delta i disse prosessene, selv om det kanskje kan gå på bekostning av fred og ro akkurat nå, vil du gjennom ditt medlemskap kunne være med på å sikre god og rett kvalitet på vårt kjære Mysusæter.  Ønsker du å engasjere deg aktivt i Mysusæter Vel kan du også ta kontakt med valgkomiteen. De er alltid ute etter engasjerte hytteeiere. Vi imøteser også din kommentar på viktige saker under innlegget her.

Mysusæter vel er avhengig av støtte fra hytteeiere, næringsinteresser og øvrige interessenter på Mysusæter for å kunne fortsette arbeidet med å påvirke utviklingen i ønsket retning. Vi håper at dere ser nytten i dette arbeidet, og fortsetter med årlig betaling og fornyet medlemskap.

Betaling og administrasjon av medlemsregister
Det vil i år bli helt nye betalingsrutiner.  Dette skal bidra til å forenkle og forbedre det administrative knyttet til innmelding og oppfølging av medlemmer. Med det nye systemet RUBIC vil medlemmer få mulighet til å oppdatere sitt medlemskap selv ved endring av eier, adresseendring, endring av epost adresse med mer. Faktura for medlemskontingent 2020 blir i disse dager sendt ut per epost. Denne sendes per epost til alle som har registrert sin epost tidligere. For de som ikke har registrert epost vil de motta faktura på papir.

Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsregisteret og ajourføre sitt medlemskap, herunder epost, telefon og hytteadresse her: https//app.rubic.no/Account/Login

Det vil også i nær fremtid gjennomføres en purring for de som ennå ikke har betalt kontingent for 2019. Vi er svært takknemlige om de som glemte oss i fjor, betaler denne så fort som mulig.
Vellet er avhengig av din støtte, og også engasjement for sitt videre arbeid fremover, - og for alles beste på Mysusæter!

Vennlig hilsen
Gulla Formo / Mysusæter Vel

Reetablering av tidligere kjørte løypetraseer

Mysusæter Vel har i brev til kommunen bedt om at de to løypetraseer som de siste årene har vært stengt, igjen blir gjenåpnet. 
Dette gjelder den innregulerte skiløypa fra Furusjøveien til slalåmbakken, dvs. over Nyhus-setrene, blir ikke lenger løypekjørt. Om dette skyldes skigarden som er satt opp langs den nye veien til vannbassenget, eller eventuelt andre forhold, er vi ikke kjent med.
Den andre er den innregulerte skiløypa fra Røde Kors-hytta og østover mot Furusjøveien, over bl.a. Mo / Havn blir ikke løypekjørt. Denne regulerte løypetraseen er ikke ført helt fram til Furusjøveien, men den har likevel tidligere blitt løypekjørt fram til Furusjøveien. Traseen er en del av Troll-løypa som forbinder løypenettet nord / syd, og er i så måte også viktig for det regionale løypenettet. Traseen gjør at man slipper å måtte ta seg ned til, og deretter gjennom, Mysusæter sentrum.

loypetrasser stengt
Les hele brevet her.

Bli med på spleiselaget du også

spleiselag

Viktig melding fra Løypelaget til alle dere som er glad i gode skiløyper på Mysusæter og Raphamn.  
Vi vil i år ikke sende ut giroer for innbetaling til Løypelaget slik vi har gjort tidligere. Derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på vår hjemmeside www.loypelaget.com for å registrere seg som medlem.
Her vil dere finne informasjon om medlemskap og satser, samt løypekjøreren vår, Johns betraktninger om løypestatus.
Dette betyr at vi heretter vil kommunisere med våre medlemmer via epost og sms, samt vår egen hjemmeside.

Etter mange henvendelser om hva en skal betale anbefaler vi følgende satser:

Støttemedlem: fom. 300.
Aktiv mosjonist :fom. 500.
Storbrukere : fom. 800.

Vi håper dere blir med på spleiselaget!

Julehilsen fra styret

Helge Nisse sKjære medlemmer,

2019 er på hell og for de som planlegger jule-/nyttårshelg på Mysusæter ser det lovende ut.

Styret har gjennom 2019 vært engasjert i flere saker som vi håper vil gi våre medlemmer enda større glede av å ha en tilknytning til Mysusæter. Ikke minst gav Hytteundersøkelsen som ble gjennomført i vår en klar melding om våre medlemmers preferanser;

 • De fleste søker til Mysusæter for å oppnå ro og stillhet, og mange reiser langt for å oppnå det
 • Undersøkelsen avdekket at preparerte og merkede skiløyper er det primære ønske vinterstid
 • Varierte turstier og vandrestier er høyeste prioritet for besøk om sommeren

I tilknytning til disse ønskene er det flere tema som Mysusæter vel har arbeidet med og som vi fortsatt vil prioritere høyt i 2020. Mer informasjon om dette vil vi komme tilbake til over nyttår.

Vi ønsker i mellomtiden alle våre medlemmer i Mysusæter Vel - og øvrige venner av Mysusæter - en riktig god jul og et godt nyttår.

For styret,
Hans

I samarbeide med Løypelaget, Stiglaget og Stiutvalget bidrar vi til videre utvikling av løype- og stinett. Vi er også engasjert i arbeidet med å oppgradere Mysusæter sentrum som et attraktivt knutepunkt og utgangspunkt for turer i Rondane.

Høst-status Mysusæter Vel

Det har gått litt tid siden ett nytt styre i Mysusæter Vel konstituerte seg i høst.
Fram til nå har vi brukt tiden til å etablere oss og fordele oppgaver. Det gamle styret, våre nye styrestyremedlemmer samt medlemmer i Vellet for øvrig har gitt oss tips og forslag til oppgaver som burde prioriteres. Ikke minst er tips fra Vellets medlemmer viktig for oss, det vitner om aktive medlemmer som bryr seg om Mysusæter som rekreasjonsområde både sommer og vinter.

Vellet har i flere saker et nært samarbeide med kommunen, øvrige myndigheter og omkringliggende Vel hvor tema som berører oss blir løpende diskutert. Vår ambisjon er å holde Mysusæter Vels medlemmer orientert om hva som til enhver tid er aktuelle saker.

Fritidsboligundersøkelsen som ble gjennomført ved påsketider bekreftet den forståelsen vi har for hva som oppleves som det mest positive med å ha fritidsbolig i Sel. Nærhet til flott natur, ro, fred og stillhet er verdier hytteeier i Sel setter høyest. Dette sammen med fine turmuligheter om sommeren og gode skiløyper i vinterhalvåret er oppgaver vellet setter høyt og vil prioritere fremover.

Tilbakemeldingen har gitt styret i Mysusæter vel den bekreftelsen vi hadde håpet på til å fortsette samarbeidet med Løypelaget, Stig-laget og Stiutvalget. Vellet bidrar i arbeidet både med å utarbeidebedre og mer detaljert kartgrunnlag for eksisterende stier og løyper, i tillegg til forbedring av eksisterende, og planlegging av nye, traseer for stier så vel som for løyper.

Vi er også opptatt av at sentrumsområdet på Mysusæter skal oppleves å være et sted hvor hytteeiere og besøkende skal kunne tilbys et godt og variert tilbud av tjenester, inklusive butikk, kafeteria, parkering og toalettfasiliteter i tillegg til gode overnattingsmuligheter. Dersom vi fremover må akseptere restriksjoner på bruk av Spranget som parkeringsplass, vil det også være et behov for å oppgradere og forskjønne sentrumsområdet samtidig som vi må legge til rette for muligheter for langtidsparkering. Vellet er allerede i gang med å planlegge hva dette konkret vil kunne medføre og hva vi i så fall vil kunne bidra med.

Når dette skrives venter vi alle på Høyesterettsdom i brøytesaken. Vellet ønsker ikke, som tidligere kommunisert, å ta stilling for eller mot brøyting. Dersom deler av eksisterende løypenett i framtiden ikke vil kunne benyttes. vil Vellet bidra aktivt til at alternative løypetraseer avklares så godt som overhode mulig. Både Vellet og Løypelaget har allerede gitt sine innspill til mulige alternative løypetraseer.

For å forbedre vår medlemshåndtering har vi nå inngått en avtale med selskapet RUBIC som heretter vil ha ansvaret for vår medlemsliste. Rubic vil fremover ha ansvaret for innkrevning av årsavgift til Mysusæter Vel. Dersom noen av dere ikke har betalt årsavgiften, eventuelt ikke har mottatt innbetalingsblankett eller har hørt noe fra oss, ber vi dere snarest ta kontakt med RUBIC (www.rubic.no, tlf.: 40002292, eventuelt ).
Årsavgiften er viktig for vellet vårt og danner grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle de tilbud dere og Mysusæter fortjener.

Med ønske om en fortsatt vakker høst og en kommende god skisesong!

Hans Ellingsve
Styreleder Mysusæter Vel

Referat fra årsmøtet 2019, Mysusæter Vel

Møtet ble avholdt lørdag den 3. august, kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell

Før den formelle delen av møtet startet underholdt Else Monique Stavnes med en kulokk og en fortelling fra okkupasjonstiden.

1. Konstituering, Formann i Mysusæter Vel, Sverre Diesen, åpnet møtet og ble valgt til møteleder. Hans Ellingsve ble valgt til referent og til å undertegne protokollen ble Astrid Arnesen Hug og Carl Bonnevie valgt.

2.  Innkallingen og saksliste ble deretter godkjent.

3. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

4. Regnskap ble godkjent uten kommentarer.

5. Fastsettelse av kontingenten 2020 
Styrets forslag om å opprettholde samme medlemskontingent for 2020 som for 2019, kr 500, ble godkjent.
En mer effektiv medlemsregistrering og innkreving av kontingent vil bli gjennomført ved hjelp av et økonomistyringssystem fra RUBIC.

6. Det var ingen innkomne saker.

7. Saker fra styret: 
Styret orienterte om status for ankesaken fra Sel kommune vedrørende brøyterett av Ulvangsvegen.
Det forventes at en avklaring vil kunne ta tid siden Høyesterett kun tar stilling til hvorvidt Jordskifteretten kan behandle spørsmålet om en bruksordning. Dernest vil saken om brøyterett kunne behandles.

Planlagt ny bro over Ula for å muliggjøre tidligpreparering av løypenettet på vestsiden av elven er derfor også satt på vent.

Stiutvalget har hatt et aktivt år og vil i løpet av sommeren lage nye gangbaner på de våte partiene av stiene bade til Klufttjern og Peer Gynt hytta. Flere nye stier basert på eksisterende tråkk er også under planlegging.

Etter flere forespørsler mht. hugst og tynning av skog foretok Vellet en undersøkelse vedrørende de begrensninger og muligheter som gjelder dersom Vellets medlemmer ønsker å fjerne busker og trær på egen eiendom. En orientering er lagt ut på Vellets hjemmeside.

Vellet har også bidratt med midler til vedlikehold av steinmur og nytt gjerde bak Jørgenhuken. Arbeidet ble utført av Stiglaget.

Knut Bryn orienterte om pågående arbeid vedrørende a sette korrekte navn og riktig lokasjon på kartet.

Vellets hjemmeside er godt besøkt og gir nyttig informasjon både til og fra styret.
Kontakten med Sel kommune har også vært jevn gjennom året med møter blant annet vedrørende videre utvikling av Mysusæter sentrum og Nasjonalparkforvaltningen.

8. Valg: Følgende medlemmer trer ut av styret:  Sverre Diesen, Tor Jostein Furu, Geir Saastad, Erik Pike og Hanne Bertnes Norli.

Nytt styre ble valgt med følgende medlemmer: 
Hans Ellingsve (gjenvalgt, ny styreleder)
Gulla Formo (gjenvalgt, nestleder)
Terje Vardsveen (nytt styremedlem)
Stian Gårdsvoll (nytt styremedelm)
Kjetil Flaatedal (nytt stryemedlem)
Torodd Hauger (nytt stryemedlem)
Ole-Petter Hansen (gjenvalg, varamedlem)
Brit Sejersted Bødtker (nytt varamedlem)

Valgkomiteen ble valgt med følgende medlemmer:
Reidun Hauge (gjenvalgt, leder)
Tor Jostein Furu (nytt medlem)

Etter at det formelle møtet var over framførte Vilhelm Bjerknes, i form av et stev, en formaning om å begrense bruk av nyttårsraketter — som skremmer dyr og forsøpler naturen.

Arrangementet ble avsluttet med et kåseri av Knut Bryn omkring nyregistrerte kulturminner i randsonen rundt nasjonalparken.
Svein Bugge-Pedersen rettet til slutt en takk til styret for vel utført arbeid.

Fritidsboligundersøkelsen 2019

Ved påsketider gjennomførte Sel kommune en fritidsboligundersøkelse. Undersøkelsen og analysen av tallmaterialet ble utført av Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer.

I Sel kommune er det ca. 2650 husstander og 2100 fritidsboliger.
Fritidsboliger utgjør dermed en vesentlig del av eiendomsmassen i kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført ved å sende ut sms til 1960 fritidsboligeiere. 50% av svarene kom fra hytteområdene Mysusæter, Rapham og Furusjøen. Tallene som ble presentert viser samlete resultater for alle hytteområdene i Sel kommune. Dette betyr at ca. halvparten av respondentene som har svart har hytte i andre områder enn vårt.
Blant hytteeiere på Mysusæter, Raphamn og Furusjøen er det en svarprosent på 80%.

Hyttene er generelt sett mye i bruk.
* 90% bruker hytta i sommerferie og påskeferie,
* 70 % i vinterferien og 78% i høstferien og nesten 40% er på hytta i juleferien.
* 30% har parkering ved fritidsboligen om vinteren mot 75% om sommeren.
* 65 % har over 3 timers reisevei til hytta.

Hele 56 % har planer om standardheving eller fornying av fritidsboligen, 27 % har ønske om å bygge på fritidsboligen eller sette opp nye bygninger.

Naturopplevelser, friluftsmuligheter, ro og stillhet, skiløyper og nærhet til høyfjellet er verdier hytteeierne rangerer høyest ved å ha fritidsbolig i Sel.
Nesten 90 % oppgir at oppholdet på hytte gir viktig opplevelse av fred og ro.
Lang reisevei oppgis som mest negativt ved å ha hytte i Sel.

Hele 92% bruker preparerte skiløyper på vinteren.
91% bruker stinettet mens
37% bruker sykkelveinettet.

53% svarte at man gjerne vil bidra i frivillig dugnad for skiløyper og stier,- hvis man blir spurt.

Det er vanskelig å dra konklusjoner for Mysusæter spesielt på basis av dataene presentert i rapporten ettersom halvparten av svarene representerer andre hytteområder enn Mysusæter. Sel kommune har ikke gjort egne utkjøringer for Mysusæter spesielt, noe som kunne vært svært interessant for Mysusæter Vel. I tillegg tenker vi det hadde også vært interessant å gruppere resultater i forhold til bosted/ reisevei for å forsøke å avlede hva som må til for at hytteeiere med lang reisevei skal bruke hytta oftere.

Undersøkelsen hadde flere åpne spørsmål hvor noen har svart at de ønsker brøytet bilvei frem til hytta i vinterhalvåret. Andre kommenterer på at de ikke ønsker at bilveg skal forringe skiløypenettet. Disse dataene er gitt i kommentars form og er derfor ikke kvantifiserbare. Dette gjør at denne undersøkelsen ikke gir et klart svar hvor mange som ønsker brøytet veg dersom det viser seg å gå på bekostning av skiløypenettet som gjennom undersøkelsen blir bekreftet som det aller viktigste aktivitetstilbudet for hytteeierne i vinterhalvåret.

Rapporten fra undersøkelsen kan du laste ned fra denne linken.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!