Referat fra årsmøtet 2019, Mysusæter Vel

Møtet ble avholdt lørdag den 3. august, kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell

Før den formelle delen av møtet startet underholdt Else Monique Stavnes med en kulokk og en fortelling fra okkupasjonstiden.

1. Konstituering, Formann i Mysusæter Vel, Sverre Diesen, åpnet møtet og ble valgt til møteleder. Hans Ellingsve ble valgt til referent og til å undertegne protokollen ble Astrid Arnesen Hug og Carl Bonnevie valgt.

2.  Innkallingen og saksliste ble deretter godkjent.

3. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

4. Regnskap ble godkjent uten kommentarer.

5. Fastsettelse av kontingenten 2020 
Styrets forslag om å opprettholde samme medlemskontingent for 2020 som for 2019, kr 500, ble godkjent.
En mer effektiv medlemsregistrering og innkreving av kontingent vil bli gjennomført ved hjelp av et økonomistyringssystem fra RUBIC.

6. Det var ingen innkomne saker.

7. Saker fra styret: 
Styret orienterte om status for ankesaken fra Sel kommune vedrørende brøyterett av Ulvangsvegen.
Det forventes at en avklaring vil kunne ta tid siden Høyesterett kun tar stilling til hvorvidt Jordskifteretten kan behandle spørsmålet om en bruksordning. Dernest vil saken om brøyterett kunne behandles.

Planlagt ny bro over Ula for å muliggjøre tidligpreparering av løypenettet på vestsiden av elven er derfor også satt på vent.

Stiutvalget har hatt et aktivt år og vil i løpet av sommeren lage nye gangbaner på de våte partiene av stiene bade til Klufttjern og Peer Gynt hytta. Flere nye stier basert på eksisterende tråkk er også under planlegging.

Etter flere forespørsler mht. hugst og tynning av skog foretok Vellet en undersøkelse vedrørende de begrensninger og muligheter som gjelder dersom Vellets medlemmer ønsker å fjerne busker og trær på egen eiendom. En orientering er lagt ut på Vellets hjemmeside.

Vellet har også bidratt med midler til vedlikehold av steinmur og nytt gjerde bak Jørgenhuken. Arbeidet ble utført av Stiglaget.

Knut Bryn orienterte om pågående arbeid vedrørende a sette korrekte navn og riktig lokasjon på kartet.

Vellets hjemmeside er godt besøkt og gir nyttig informasjon både til og fra styret.
Kontakten med Sel kommune har også vært jevn gjennom året med møter blant annet vedrørende videre utvikling av Mysusæter sentrum og Nasjonalparkforvaltningen.

8. Valg: Følgende medlemmer trer ut av styret:  Sverre Diesen, Tor Jostein Furu, Geir Saastad, Erik Pike og Hanne Bertnes Norli.

Nytt styre ble valgt med følgende medlemmer: 
Hans Ellingsve (gjenvalgt, ny styreleder)
Gulla Formo (gjenvalgt, nestleder)
Terje Vardsveen (nytt styremedlem)
Stian Gårdsvoll (nytt styremedelm)
Kjetil Flaatedal (nytt stryemedlem)
Torodd Hauger (nytt stryemedlem)
Ole-Petter Hansen (gjenvalg, varamedlem)
Brit Sejersted Bødtker (nytt varamedlem)

Valgkomiteen ble valgt med følgende medlemmer:
Reidun Hauge (gjenvalgt, leder)
Tor Jostein Furu (nytt medlem)

Etter at det formelle møtet var over framførte Vilhelm Bjerknes, i form av et stev, en formaning om å begrense bruk av nyttårsraketter — som skremmer dyr og forsøpler naturen.

Arrangementet ble avsluttet med et kåseri av Knut Bryn omkring nyregistrerte kulturminner i randsonen rundt nasjonalparken.
Svein Bugge-Pedersen rettet til slutt en takk til styret for vel utført arbeid.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 125 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!