Fritidsboligundersøkelsen 2019

Ved påsketider gjennomførte Sel kommune en fritidsboligundersøkelse. Undersøkelsen og analysen av tallmaterialet ble utført av Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer.

I Sel kommune er det ca. 2650 husstander og 2100 fritidsboliger.
Fritidsboliger utgjør dermed en vesentlig del av eiendomsmassen i kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført ved å sende ut sms til 1960 fritidsboligeiere. 50% av svarene kom fra hytteområdene Mysusæter, Rapham og Furusjøen. Tallene som ble presentert viser samlete resultater for alle hytteområdene i Sel kommune. Dette betyr at ca. halvparten av respondentene som har svart har hytte i andre områder enn vårt.
Blant hytteeiere på Mysusæter, Raphamn og Furusjøen er det en svarprosent på 80%.

Hyttene er generelt sett mye i bruk.
* 90% bruker hytta i sommerferie og påskeferie,
* 70 % i vinterferien og 78% i høstferien og nesten 40% er på hytta i juleferien.
* 30% har parkering ved fritidsboligen om vinteren mot 75% om sommeren.
* 65 % har over 3 timers reisevei til hytta.

Hele 56 % har planer om standardheving eller fornying av fritidsboligen, 27 % har ønske om å bygge på fritidsboligen eller sette opp nye bygninger.

Naturopplevelser, friluftsmuligheter, ro og stillhet, skiløyper og nærhet til høyfjellet er verdier hytteeierne rangerer høyest ved å ha fritidsbolig i Sel.
Nesten 90 % oppgir at oppholdet på hytte gir viktig opplevelse av fred og ro.
Lang reisevei oppgis som mest negativt ved å ha hytte i Sel.

Hele 92% bruker preparerte skiløyper på vinteren.
91% bruker stinettet mens
37% bruker sykkelveinettet.

53% svarte at man gjerne vil bidra i frivillig dugnad for skiløyper og stier,- hvis man blir spurt.

Det er vanskelig å dra konklusjoner for Mysusæter spesielt på basis av dataene presentert i rapporten ettersom halvparten av svarene representerer andre hytteområder enn Mysusæter. Sel kommune har ikke gjort egne utkjøringer for Mysusæter spesielt, noe som kunne vært svært interessant for Mysusæter Vel. I tillegg tenker vi det hadde også vært interessant å gruppere resultater i forhold til bosted/ reisevei for å forsøke å avlede hva som må til for at hytteeiere med lang reisevei skal bruke hytta oftere.

Undersøkelsen hadde flere åpne spørsmål hvor noen har svart at de ønsker brøytet bilvei frem til hytta i vinterhalvåret. Andre kommenterer på at de ikke ønsker at bilveg skal forringe skiløypenettet. Disse dataene er gitt i kommentars form og er derfor ikke kvantifiserbare. Dette gjør at denne undersøkelsen ikke gir et klart svar hvor mange som ønsker brøytet veg dersom det viser seg å gå på bekostning av skiløypenettet som gjennom undersøkelsen blir bekreftet som det aller viktigste aktivitetstilbudet for hytteeierne i vinterhalvåret.

Rapporten fra undersøkelsen kan du laste ned fra denne linken.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 65 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!