Alternative skiløypetraseer Mysusæter - status

Sel formannskap ber rådmannen starte arbeidet med å vurdere muligheter for, og konsekvenser av alternative skiløyper på Mysusæter i nært samarbeid med brukerinteresser og rettighetshavere. De ulike praktiske, økonomiske og juridiske konsekvensene må være avklart før vintersesongen 2019/2020

Arbeidet med å utrede alternative løypetraseer på Mysusæter, er en prosess med mange interessenter og stort engasjement. For å sikre framdrift i arbeidet i tråd med formannskapets vedtak, har rådmannen gjort følgende avgrensinger i forhold til valg av områder for utredningen, og dialog/involvering av brukerinteresser og rettighetshavere:

Områdeavgrensing for utredningen:
Underveis i utredningsarbeidet har rådmannen informert formannskapet som oppdragsgiver om følgende områdeavgrensing for kartlegging av alternative løypetraseer:

- Furusjøvegen fram mot Vålåsjøsetrin
- Ulvangsvegen

Tjønnbakkvegen er ikke tatt med i vurderingen. Dette er knyttet til naturlige forutsetninger (parkeringsmuligheter på vinter og avrenning/veislitasje ved snøsmelting).

Dialog og involvering brukerinteresser og rettighetshavere:
Næringslivet: Rondane utvikling AS er en betydelig næringsaktør på Mysusæter både når det gjelder drift og eierskap til Rondane høyfjellshotell, Mysusæter fjellstue og alpinanlegget. I tillegg til samarbeid og dialog rundt næringsutviklingstiltak generelt, har kommunen også hatt møter med Rondane utvikling AS når det gjelder synspunkt og ideer knyttet til alternative løypetraseer.

Deltidsinnbyggere: Ulike hytteeiere, veilag og hyttevelforeningene har vist stort engasjement knyttet til løypespørsmålet på Mysusæter. Kommunen har mottatt ulike henvendelser både når det gjelder synspunkt og ideer til alternative løypetraseer, og hva som bør ligge som forutsetninger for nye løyper. For å sikre en rasjonell informasjonskanal ba kommunen om at hyttevelforeningene samlet seg om en representant. Det har vært Mysusæter vel som har representert hyttevelforeningene i dialogen med kommunen.

Heltidsinnbyggere: Løypenettet på Mysusæter er viktig rekreasjons- og treningsområde også for innbyggere i Sel og nabokommunene. I prosessen har Sel kommune invitert Otta idrettslag som dialogpartner på vegne av lokale løypebrukere.

Løypelaget: Mysusæter løypelag har vært representert i møter mellom kommunen og brukerinteresser. Det er også viktig at løypelaget er med og vurderer de praktiske/tekniske forholdene ved løypekjøring når alternative traseer skal kartlegges videre

Rettighetshaverne: Etter dialogmøter med næringsliv og brukerinteresser avtegnet det seg forslag til ulike traseer. På det grunnlag inviterte kommunen til informasjons- og dialogmøte med berørte grunneiere henholdsvis etter Ulvangsvegen og Furusjøvegen den 26.04.19.
Som en oppfølging av dette ble det den 14.06.19 gjennomført befaring der alle berørte grunneiere på de foreslåtte traseene var invitert.

Etter prosess og involvering av næringsliv, brukerinteresser og rettighetshavere er følgende alternative traseer skissert og vurdert så langt:
Furusjøvegen: Det er lansert ett alternativ her. Skissert trase starter ved parkeringsplassen på Mysusæter, krysser Furusjøvegen og går på høyre side av vegen når en ser innover mot Furusjøen fra Mysusæter.
Noen forutsetninger og forslag i traseen: Mot Pungdalen må løypa legges unna myrdraget. Løypa legges på seterkveene i Pungdalen. I området er det fin grasmark og det er ikke nødvendig med terrengbearbeiding, ut over å lage grinder i gjerdene. Området har fin utsikt mot Furusjøen, og med noe uthugging vil det bli enda bedre.

For å få ett naturlig kryss med Glitterdalsløypa kan krysset og starten på Glitterdalsløypa legges litt om. Det vil gi en god løsning for begge løypene.

Fra Koltjønn er forslaget at løypa legges på oversiden av Furusjøvegen. Den er lagt høyere enn de fleste av hyttene som ligger her. Det er gjort for å hindre at løypa må krysse eventuelle brøyta stikkveger om det blir aktuelt. I dette området er det i dag tett skog. Forslaget til løypetrase går videre på oversiden av vegen og krysser Furusjøvegen der løypa fra Raphamn kommer ned. Videre går løya på nedsiden av Furusjøvegen til vegen slutter, og løypa fortsetter som i dag.
Det er Furusjøvegen som fremheves som tidligløype på Mysusæter. Skal den fortsatt være det etter en omlegging, vil det være nødvendig med terrengbearbeiding på de fleste stedene. En mulighet flere steder kan være at trær som hogges, flises opp på stedet og brukes til flisegging av traseen.

Ulvangsvegen: Det er lansert to alternative traseer her. Begge starter ved dagens løype ved Mysusæter fjellstue. Det er i kommuneplanen avsatt et område for fritidsbebyggelse langs Ulvangsvegen ved Mysusæte Fjellstue. For å unngå å krysse dette området foreslås skiløypa lagt lengre inn mot bakken ved fjellstua. Området er myrlendt. Det foreslås derfor å legge løypa et godt stykke fra vegen her.
Fra vannverket er det foreslått to alternative traser: Peer Gynt stigen og opp til Berget.

Alternativ 1: Peer Gynt stigen: Skal løypa følge Peer Gynt stigen må Ula krysses. Det er flatt ved vannverket og en kryssing av Ula her vil føre til en høy og svært synlig og dominerende bru. Det vurderes at utbedring av dagens bru over Ula er et bedre alternativ.
Landskapet innover Peer Gynt stigen går nærme Ula og det er mange hytter som ligger nær stien. Terrenget er svakt stigende. En skiløype med grunnarbeid vil etter rådmannens vurdering bli svært synlig i dette åpne landskapet. Det er mange som bruker sommerstien her oppover langs Ula, både til Kåsen og Peer Gynt hytta. Med tanke på hvordan landskapet vil framstå sommerstid, ser rådmannen utfordringer ved å opparbeide skiløypetrase langs Peer Gynt stigen.

Alternativ 2: Skiløype opp til Berget hyttefelt: Foreslått løypetrase går ikke så tett innpå hytter som alternativet langs Peer Gynt stigen. Sel kommune eier mye av arealet der løypa i tilfelle vil gå.
Ulempen med alternativet er strekningen opp mot Berget, fra bak vannverket. Løypa vil komme høyere enn vannverket, men uansett vil det være en bratt bakke. For å kunne legge løypa her er det behov for å flate den ut mest mulig, for eksempel ved svinger eller trasealternativ som velges. Det vil også føre til skjæringer inn i bakken for å få til løype her. Det er ingen sti eller løype her i dag. Når en først kommer opp er det en fin utsikt over Rondanemassivet og nedover til Mysusæter. Rådmannen mener på nåværende tidspunkt at alternativet vil kunne la seg realisere.

Den videre prosess som det nå legges opp til, er følgende: Ytterligere/teknisk befaring på de foreslåtte trasevalgene der løypekjører er med, og der traseene registreres med GPS. Det er kommunen som vil gjennomføre dette rett over sommerferien, og løypekjører fra Mysusæter løypelag er invitert med på gjennomgangen

Kostnadsvurdering knyttet til opparbeidelse av traseene (terrengmessige inngrep)

Ytterligere dialog med brukerinteresser og rettighetshavere for å kunne konkretisere og realisere skisserte løsninger

Nærmere økonomisk og juridisk vurdering av foreslåtte traseer

Vurdering
Bestillingen fra formannskapet i sak 1/19 innebærer å avklare praktiske, økonomiske og juridiske konsekvenser ved alternative traseer, i nært samarbeid med brukerinteresser og rettighetshavere. - Så langt mener rådmannen at de praktiske konsekvensene er i ferd med å avtegne seg gjennom de alternative traseene som er skissert.
I dialogen med brukerinteresser og rettighetshavere så langt, opplever rådmannen en løsningsfokusert tilnærming. Prosessen har også gitt ny kunnskap og gode, praktiske innspill til løsninger som rådmannen vil ta med i det videre arbeidet.

Løypenettet på Mysusæter representerer både en folkehelse- og en næringsverdi. Stikkord som tidligløyper og familievennlige løyper er fremhevet som viktige fortrinn. Å ivareta dette i utredningen av alternative traseer, har vært en viktig ledetråd i rådmannens arbeid.

De økonomiske og juridiske konsekvensene må vurderes nærmere når foreslåtte traseer er kartlagt ytterligere. Det er først da en ser det totale kostnadsbildet når det gjelder behov for opparbeiding og tilrettelegging. Likeledes vil eventuelle terreng- og landskapsinngrep også avtegne hvilke nødvendige tillatelser som må innhentes med hjemmel i ulike særlover, og avveies mot hensyn og bestemmelser i eksisterende planverk. – Rådmannen vil i det videre arbeidet avgrense de økonomiske vurderingene til å gjelde kostnader til opparbeiding av drift av alternative traseer.

Den videre prosessen må også klargjøre kommunens rolle. Rådmannen mener denne bør være av tilretteleggende art, enten det er i form av koordinering mellom de ulike interessene, veiledning eller eventuelt økonomisk bidrag i realiseringsprosessen. I tillegg er kommunen planmyndighet dersom regulering av traseene blir et alternativ.

Parallelt med denne prosessen er det gjennomført en kommunal fritidsboligundersøkelse som også gir et kunnskapsgrunnlag knyttet til deltidsinnbyggernes preferanser. - Det er blant annet stilt spørsmål om hvor mye det er naturlig at fritidsboligeiere bidrar med pr. år for å opprettholde eller videreutvikle turstier, sykkeltraseer, skiløyper og andre fellesgodetiltak i fritidsboligområdet.
Fritidsboligeierne er i gjennomsnitt villige til å betale ca. kr 660 årlig for fellesgodetiltak. Blant disse har 25 % av fritidsboligeierne oppgitt kr 0. Flere av disse begrunner det med at eiendomsskatten bør dekke oppkjøring av skiløyper og andre fellesgodetiltak.

Interessentene som har vært involvert hittil, har vist et engasjement utover det å finne løsninger til alternative løypetraseer. Dialog og involvering skaper forventinger, men gir etter rådmannens vurdering også verdifulle innspill som kan tas med i andre utviklingsprosesser knyttet til Mysusæter.

I forhold til tidsaspektet ser rådmannen at det kan bli utfordrende å avklare praktiske, økonomiske og juridiske konsekvenser både når det gjelder Furusjøvegen og Ulvangsvegen før vintersesongen 2019/2020.
På bakgrunn av at Furusjøvegen anses som området for tidligløype, vil rådmannen tilrå at denne gis prioritet å utrede før Ulvangsvegen.

Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare økonomiske og juridiske forhold knyttet til alternative løypetraseer etter Furusjøvegen og Ulvangsvegen.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 121 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!