Partshjelp trer inn som støtte i forbindelse med rettsak

Høyesterett har godkjent partshjelp i forbindelse med rettsaken omkring brøyting av Ulvangsvegen.
Det er Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeiegerforbund som er gitt tillatelse til å opptres som partshjelp til fordel for ankemotpart (de som ønsker brøyting).
Fra før er Utmarkskommunenes sammenslutning allerede gitt adgang til å opptre som partshjelp for den ankende part (Sel kommune).
Les dokumentet her.

Norges Bondelag har 63 000 medlemmer i 515 lokallag landet over og arbeider for bl.a å bedre vilkårene for landbruket.  Det stilles spørsmålstegn om jordskifteretten har korrekt kompetanse til å behandle saken? 
Temaet er om en bruksordning etter jordskifteloven i denne sak vil være "i strid med bindende offentlige føresegner om arealbruk" jfr. jordskiftelovens S 3-17, 1. ledd. De prinsipielle spørsmål som saken reiser er virkning av reguleringsplaner, samt forholdet mellom kommunen som arealplanmyndighet og domstol i saker om bruksordning.

Norskog representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, og som eier mer enn 13 millioner dekar skog og utmark. 
Norges Skogeierforbund er sentral overbygging for 6 andre skogeierandelslag, 240 skogeierlag og ca. 35.000 skogeiere over hele landet.
Spørsmålet saken reiser er derfor av interesse for de 3 organisasjoners medlemmer.

I følge "jusleksikon.no" er betingelsene for partshjelp etter norsk rett er for det første at hjelpeintervenienten har en rettslig interesse av at den part han støtter vinner saken eller at hjelpeintervenienten er en organisasjon eller et offentlig organ som har som oppgave å fremme en særskilt interesse, og at saken ligger innenfor organisasjonens eller organets formål og virkeområde. Videre må saken ikke være rettskraftig hevet eller avgjort. Partshjelp medfører at intervenienten kan anvende forsvars- og angrepsmidler, han kan føre bevis og foreta andre prosesshandlinger. Bortsett fra saksomkostninger kan han ikke tilpliktes eller tilkjennes noe.

Vi har 138 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!