Orientering fra styret

Her kommer en orientering om arbeidet i styret de siste månedene.
Det har vært avholdt to styremøter, i tillegg til at styret kommuniserer seg imellom på telefon og mail. Begge møter har vært holdt i Oslo, og det gjenspeiler at vi nå bare har ett styremedlem som bor i Gudbrandsdalen, og selv det er ikke nærmere Sel enn Lillehammer. Vi vil derfor intensivere arbeidet med å rekruttere nye styremedlemmer lokalt, når det nå blir stor utskifting i forbindelse med årsmøtet.

Løype- og brøytesaken har vært sentral også denne vinteren, og som tidligere orientert om på hjemmesidene har Høyesteretts ankeutvalg akseptert kommunens anke og vil behandle spørsmålet om rettsanvendelsen ifm brøyting av Ulvangveien i løpet av høsten. Det betyr at vi uansett utfall må vente enda noen tid på en avgjørelse i spørsmålet om brøyting. Dermed er også prosjektet med utvidelse av Kolbotnbrua med tanke på å kunne preparere løypene på vestsiden av Ula tidlig i sesongen satt på vent, så lenge kommunen vil ha denne saken avgjort før de går inn med finansiering. Samtidig er arbeidet med alternative løypetraséer tatt opp i en kommunal arbeidsgruppe som en mulighet på lengre sikt hvis det blir aktuelt med brøyting. Både vellet og løypelaget er representert i denne gruppen, og det vil bli avholdt en befaring for å se på mulighetene i løpet av høsten. Styret vil samtidig oppfordre medlemmene til å støtte løypelagets arbeid, selv om alle også bidrar gjennom kontingenten i vellet. Spesielt de som bruker løypenettet aktivt vil få det tilbake i form av bedre og hyppigere preparerte løyper.

Som mange vil ha sett av hjemmesidene er også arbeidet med oppgradering av gangbanene på stien mot Peer Gynt godt i gang, etter at materialer ble kjørt inn til byggestedene med snøscooter i påsken. Stiutvalget tar sikte på å begynne dugnadsarbeidet med å sette sammen og legge ut gangbanene uken etter årsmøtet, fra søndag 4. til onsdag 7. august. Arbeidet vil begynne hver dag kl 1100, ev kl 1200 på søndag, og styret støtter oppfordringen til så mange som mulig om å forsterke den faste dugnadsgjengen, etter som det er en forholdsvis stor jobb. Detaljer om fremmøte, utstyr, transport etc vil komme både på hjemmesidene og facebooksidene, og også bli gitt på årsmøtet lørdag 3. august.

Styret vil oppfordre flest mulig til å følge opp tipsene om tynning og trefelling på Mysuseter som ble lagt ut 28. mai, i første omgang uten å foreta seg noe mer i retning av organisering av arbeidet som nødvendigvis vil måtte være opp til den enkelte grunneier. De lokale entreprenørene som ivaretar andre servicefunksjoner på Mysuseter har imidlertid alt nødvendig utstyr som kreves, herunder også fliskuttere for å bli kvitt kvist og hogstavfall som ofte er den største jobben. Vi vil følge utviklingen på dette området i fortsettelsen, og se om det er grunnlag for flere tiltak. Styret har også vurdert et forslag om å gjøre omgivelsene rundt Jørgenhuken penere og har besluttet å støtte dette arbeidet økonomisk.

Ellers kan vi registrere at Telenor nå har startet arbeidet med å demontere den gamle telefonlinjen langs Mysuseterveien ned gjennom Uladalen etter at vellet tok opp saken. Vi har også rettet en forespørsel til Statskog om hva de ønsker å gjøre med broen over Ula ved Spranget. Statskog er eier og vurderer riving, men DNT har sagt seg interessert i å overta broen med tanke på den kvistede løypa mot Rondvassbu som ellers må legges om. I samme forbindelse deltar vi i den arbeidsgruppen som ser på den såkalte mulighetsstudien for utvikling av området mellom Spranget og Mysuseter, der kommunen er under et visst press for å fjerne hele parkeringsplassen inne ved Spranget. Denne saken vil vi selvsagt følge nøye, der vi støtter kommunens linje og den utredningen som er laget av Mimir.

Styret er klar over at vellet ikke har et godt nok system for ajourføring av medlemslister og kontingentinnkreving. Vi har derfor besluttet å sette bort denne tjenesten, og heller betale noe for det, for å få et system som fungerer. Nærmere orientering om dette vil bli gitt på årsmøtet. Innkalling med årsrapport og regnskap for 2018 er under arbeid og vil komme ut i løpet av et par uker.

Her er link til siste års møtereferat PDF Sq.   Her er link til Mimir-rapport PDF Sq

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 97 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!