Høyesterett og brøytesaken.

GD melder i dag at Høyesterett vil se på anken og vurdere sakens rettslige sider. Behandling vil trolig skje til høsten – eller kanskje før, ifølge rådmann i Sel, Kaija Eide Drønen.  Se GD her (krever abonnement).

B E S L U T N I N G :
Sel kommune har anket Eidsivating lagmannsretts jordskifteavgjørelse 19. november 2018 i sak nr. 17-188444AJA-ELAG/ mot Ingvar Grøtberg mfl. Anken gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen. Den var opprinnelig rettet mot sakens rekvirenter, men den ankende part har bedt om retting slik at anken også retter seg mot sakens øvrige parter for lagmannsretten.
Ankemotpartene har motsatt seg dette. Høyesteretts ankeutvalg finner at den ankende part bør tillates å rette partsangivelsen, jf. tvisteloven § 16-5.

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) har erklært partshjelp til støtte for Sel kommune. Begjæringen er ikke bestridt, og vilkårene for partshjelp er til stede, jf. tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b.
Når det gjelder anken til Høyesterett, kan denne ikke fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.
Utvalget tillater anken fremmet for så vidt gjelder rettsanvendelsen.
For øvrig finner Høyesteretts ankeutvalg enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til åtillate anken fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4.
S L U T N I N G :
Anken fremmes til behandling i Høyesterett for så vidt gjelder rettsanvendelsen. For øvrig tillates ikke anken fremmet.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 126 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!