- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Sel kommune anker til Høyesterett

Sel kommune har nå sendt sin anke inn for en mulig gjennomgang av Høyesterett.  Begrunnelsen er at kommunen hevder lagmannsrettens avgjørelse bygger på feil rettsanvendelse, subsidiært anfører at det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Reguleringsplaners bindende rettsvirkning styres ikke av tidspunktet for når ei hytte blir bygget eller en veirett blir etablert, men av plan- og bygningslovens § 12-4 der det heter:  "En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6."

Spørsmålet er med andre ord ikke når den privatrettslige rettigheten ble etablert, men om oppstart av brøyting er et nytt tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 som reguleringsplanen er til hinder for etter plan- og bygningslovens § 12-4.
Oppstart av brøyting vil være et nytt tiltak, da det er «annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser» jf. plan- og bygningslovens § 1-6 andre punktum. Også tiltak som ikke er søknadspliktige kan være å anse som tiltak etter loven, slik som parkering og hugst jf. Prop.99 L (2013-2014) punkt 3.2.
Det avgjørende er om den virksomhet som starter opp er i strid med reguleringsplanens formål. Oppstart av brøyting av Ulvangsvegen vil være uforenelig med planformålet på Mysusæter, som er å bruke veitraséen til å kjøre opp skiløyper.

Ingen av hytteeierne har tidligere brøytet veien frem til sine hytter. Kun dersom brøyting var å anse som en eksisterende virksomhet da planen ble vedtatt, kunne hytteeierne brøytet veien uten å være bundet av reguleringsplanene.

Du kan lese hele begrunnelsen her.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 148 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!