Løypekjøring på Ulvangsvegen

Løypelaget har mottatt en henvendelse fra Villy Giverhaug (styreleder i Ulvangsvegen) med en anmodning om å søke tillatelse til løypepreparering fra fire navngitte grunneiere:
Helge Farsund, Odd Tangen, Svein Myhre og Jarl Ødegården. Anmodningen er ikke begrunnet.

Løypelaget valgte i går å preparere Ulvangsvegen.
Vi fikk da en henvendelse fra de nevnte grunneiere om å svare på hvorfor vi ikke hadde fulgt anmodningen fra Villy Giverhaug om å søke om dette.
Vi anser henvendelsen som et forsøk på å forhindre løypekjøring på Ulvangsvegen i vinter.
De fire grunneierne truet samtidig med at Løypelaget ville bli politianmeldt dersom vi ikke begrunnet hvorfor vi ikke har fulgt anmodningen.

Det kan opplyses at Svein Myhre politianmeldte Løypelaget i fjor vinter ettersom vi kjørte over hans eiendom uten tillatelse. Vi svarte Lensmannsetaten med samme begrunnelse som nedenfor.

Løypelaget har følgende begrunnelse for å preparere skiløyper på Ulvangsvegen:

1. Sel Kommune har anket/vil anke avgjørelsen fra Lagmannsretten om å sende saken tilbake til Jordskifteretten for å få laget en bruksordningsavtale for Ulvangsvegen.

2. Det følger av reguleringsbestemmelser vedtatt av Sel Kommune i 1988 og 2003.

3. Noen grunneiere har hevdet at en Høyesterettsavgjørelse fra Oppdal, gir grunneier en rett å brøyte veier på vinteren. Dette gjelder selvsagt for partene på Oppdal, men ikke for Ulvangsvegen hvor saksforholdet er vesentlig forskjellig fra Oppdal ved at Ulvangsvegen er regulert til skiløyper på vinteren. Det var ikke tilfellet for Gjevilvassvegen på Oppdal. Man må gjerne påberope seg dommer i pågående rettssaker, men det ville bli rettsløse tilstander om enkeltpersoner skulle vinne rettigheter ved å påberope seg dommer hvor saksforholdet har noen likhetstrekk, men likevel er grunnleggende forskjellige (ref. reguleringsplan). De fire grunneierne kan ikke vinne en rettighet basert på dommen fra Oppdal. Sel Kommunes svar til grunneiere som varslet brøyting i fjor sommer kan leses her.

4. Løypelaget har mottatt tillatelse fra styret i Ulvangsvegen om at vegen kan prepareres. Tillatelsene de siste årene er gitt som følge av årsmøtevedtak i Ulvangsvegen. En opphevelse av gitt tillatelse vil kreve årsmøtevedtak i Ulvangsvegen.

5. Løypelaget har på vegne av skiløpere på Mysusæter vunnet bruksrettshevd til å preparer skispor på veiene på Mysusæter. Veiene på Mysusæter har ikke tidligere blitt brøytet og preparering av spor har pågått siden 60 tallet med snøscooter og etter hvert med løypemaskin. Løypelaget har meddelt dette til aktuelle veglag, men har de seneste årene valgt å søke veglagene om preparering for å finne praktiske løsninger ved oppstart og avslutning av sesongen. Bruksrettshevd vil bli benyttet som grunnlag for å stoppe en eventuell brøyting av Ulvangsvegen dersom Kommunens anke ikke fører frem og saken blir sendt tilbake for å finne en bruksordningsavtale. Notat om bruksrettshevd kan leses her.

6 Løypelaget har tilslutt foretatt en interesseavveining og funnet at hensynet til et fåtalls påståtte rettigheter må vike for de tusenvis av skiløpere som gjennom sesongen får et amputert løypetilbud på Mysusæter ved at det ikke prepareres skispor på Ulvangsvegen. Det synes særdeles urimelig at et fåtall grunneiere skal kjøre bil til sine hytter på bekostning av interessene til det store flertall av hytteeiere på Mysusæter, lokalbefolkningen i området, Idrettslag, og alle besøkende til Mysusæter.

Løypelaget er positive til å delta i det arbeidet Sel Kommune har innledet for å vurdere mulighetene for å opparbeide alternative løypetraseer på Mysusæter. Inntil slike løypetrasser er funnet og opparbeidet, vil det være viktig for løypetilbudet på Mysusæter at regulerte trasser benyttes.

Vi anser at saken har interesse for alle med tilknytning til Mysusæter og har derfor valgt å legge den ut på hjemmesidene til både Mysusæter Vel og Løypelaget.

Mvh. Geir Saastad / Løypelaget

Kommentarer  

# Villy Giverhaug 10-01-2019 01:05
Hei sann,de impliserte parter,alle dem Geir sendte mail til, har fått svar fra meg.Jeg akter ikke å gå i noe detaljdiskusjon med et medlem av Uvv på denne side. Se Ulvangsvegen.no. Styreleder Uvv. Villy Giverhaug.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Tage Johansen 10-01-2019 22:33
Var fint å se skiløyper i Ulvangsvegen igjen idag!!
Svar | Svar med sitat | Siter
# villy giverhaug 11-01-2019 07:00
Forsøket fra Styreleder I UVV,(ingen anmodning) om at Geir S kanskje skulle ta en tlf/sms til 4 omtalte personer , som var gjort i beste mening, eller kanskje et par av dem , falt på STEINGRUNN.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Sidsel Bjørneby 13-01-2019 17:34
Nå lurer jeg etterhvert på hva Villy Giverhaug driver på med på vegne av alle oss som er andelseiere i Ulvangsvegen. Høyst forvirrende! Han kan ikke drive solospill som styreleder.
Men ryddig orientering fra Geir Saastad og Espen Tøndel, også på vegne av oss som går på ski i Ulvangsvegen.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Gry Knapkøien 14-01-2019 11:50
Re. innlegg fra Løypelagets egen hj.side 12/12-18:" Styret i Løypelaget velger på bakgrunn av ovennevnte å avvente preparering av Ulvangsvegen og Furusjøvegen inntil man mottar melding fra styrene i veglagene, samt brøytetilhengerne i veglagene, om at dette aksepteres i inneværende sesong. Vi anmoder styrene i de respektive veglag om å være behjelpelige med å avklare om det kan prepareres løyper på veiene i vinter. Slik som situasjonen er etter avgjørelsen i Lagmannsretten, vil Løypelaget ikke ta risikoen på å preparere i strid med andelshaveres og grunneieres rettigheter. Dessuten vil det i praksis ikke være mulig å preparere en brøytet vei".

Jeg reagerer på den meget arrogante holdningen fra Løypelaget, som sier en ting og gjør akkurat som de vil likevel.Villy Giverhaug forholder seg etter lover, hvor andre"tråkker" over de, da kan en snakke om å "drive solospill som styreleder". Synes absolutt ikke dette er noen ryddig måte å gjøre ting på. Her har en tatt seg til rette uten å ha innhentet de meldingene en selv skriver at en må ha ... i tillegg "henger" en ut fire personer med fullt navn på flere hj.sider. Tenk om alle skulle opptre på denne måten ...
Svar | Svar med sitat | Siter
# Villy Giverhaug 14-01-2019 20:26
Medlemsskriv utsendt til alle i Uuv, på Mail,dersom ikke mottatt kontakt . Eller 91720245. Styreleder V.G.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Kirsten Mellor 17-01-2019 19:18
Villy, det er altså ikke ok!! Det er jo ikke sikkert at folk, der ikke har fået det omtalte medlemsskriv ser denne din melding... Styret må da i det mindste have sikkerhed for at alle får jeres eposter.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Villy Giverhaug 18-01-2019 00:10
Vi arbeider med oppdatering,vi har fått mange,seinest idag.Vi bør komme langt til 0102.2019.
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 376 gjester.

loypestatus

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!