Brøytesaken opp i kommunen

Styret i Mysusæter Vels holdning i brøytesaken før møtet i Sel formannskap

I dag, fredag 4. januar, behandler Sel formannskap spørsmålet om hvordan kommunen skal forholde seg til avgjørelsen i Eidsivating lagmannsrett før jul vedrørende spørsmålet om andelseiernes rett til å brøyte Ulvangveien. Mye er sagt og skrevet om dette siden lagmannsrettens kjennelse forelå.
En del er også gjort rent fysisk i form av brøyting av Ulvangveien helt opp på Berget i julen. Om det siste er å si at det for hele veistrekningens del røper manglende respekt for at dommen ikke er rettskraftig.
For den øverste del av veien røper det i tillegg at man der heller ikke tar hensyn til rettens klare avgrensning av brøyteretten til å gjelde de hyttene som er eldre enn kommunens reguleringsplan.
At selv hytteeiere med juridisk kompetanse bidrar til denne formen for selvtekt gir derfor grunnlag for refleksjon.
Men for at det ikke skal være noen tvil om hva Mysusæter Vel mener om denne saken, vil styret gjerne presisere sitt standpunkt i forbindelse med at formannskapet nå diskuterer saken.

Vellet er som vi allerede har uttrykt en rekke ganger ikke prinsipielt imot brøyting, så fremt det kan etableres et likeverdig løypenett utenom veitraséene.
Vellet stiller seg også positivt til å arbeide sammen med Sel kommune, Mysuseter og Raphamn løypelag, Otta IL, reiselivsnæringen, grunneierlag og andre interessenter på Mysusæter for å opparbeide alternative løypetraseer på sikt, vel å merke dersom det skulle vise seg nødvendig. Da forutsetter vi at kommunen ikke skulle vinne frem med en anke, eller at de som ønsker brøyting skulle komme til at det ikke er verdt hverken pengene eller omdømmetapet. Vi er imidlertid helt på det rene med at opparbeiding av alternative traséer vil være både tidkrevende og kostbart, og at det derfor uansett vil være behov for å kunne benytte veitraseene som skiløyper i flere sesonger fremover.

Spørsmålet er derfor om det relativt lille antall hytteeiere som ønsker brøyting likevel vil pukke på en rett til å brøyte den dagen den eventuelt måtte bli fastslått av jordskifteretten, uten å hverken avvente eller bidra til en langsiktig løsning med alternative traséer. Hvilket bidrag ville de i så fall gi til en minnelig ordning som vil være i alles interesse, og hvordan tror de en slik holdning vil bli oppfattet på Mysusæter?
For styret i velforeningen fremstår det som ganske opplagt at når vi tar i betraktning interessene til det store flertall av brukere av løypenettet, vil det ikke være for mye forlangt om de aktuelle andelshaverne da aksepterer at veiene forblir løypetraséer i enda noen sesonger.
Skulle de derimot velge å stå på en eventuell rett til så vel å ødelegge for fellesinteressene som å undergrave lokale arbeidsplasser i reiselivsnæringen – alt for at de selv som en liten minoritet skal slippe å måtte flytte seg over på en snøscooter den siste kilometeren frem til hytta vinterstid – kan alle gjøre sine egne slutninger om hvem eller hva vi har å gjøre med.
Det vil ikke nødvendigvis være ny norgesrekord i selvsentrert dyrking av egeninteressen på fellesskapets bekostning, men det vil være et meget godt forsøk.

Styret i Mysusæter Vel vil derfor oppfordre Sel kommune til å følge fire samtidige spor i denne saken.
For det første å slå ned på ulovlig selvtekt og manglende respekt for så vel saksgang som rettslige kjennelser slik vi kunne konstatere på Ulvangveien i juleferien, herunder gjøre det klart at overtredelser vil bli politianmeldt.
For det andre vurdere muligheter og prosessrisiko knyttet til å anke saken til en høyere instans.
For det tredje undersøke muligheten for å få staten ved fylkesmannen til å gripe inn og ekspropriere veiretten under henvisning til behovet for å kanalisere turisttrafikken vekk fra villreinområdene lenger inn i fjellet, spesielt vinterstid.
Og for det fjerde starte et langsiktig arbeid sammen med alle berørte interessegrupper på Mysusæter med sikte på å komme frem til alternative løypetraséer som kan ivareta alles interesser, dersom det skulle vise seg å være eneste løsning.
Da må det imidlertid være rimelig å forvente at de hytteeiere som får rett til og fortsatt ønsker brøyting godtar at veiene benyttes som løypetraséer i sesongene frem til alternative traséer kan tas i bruk.
Hvis ikke må vi konstatere at et lite mindretall ser seg tjent med å overse både fellesskap og næringsinteresser med veiretten som fikenblad for egeninteressen.

Kommentarer  

# Ketil Flagstad 04-01-2019 15:50
Jeg er helt enig i alt som her skrives. Når det gjelder politianmeldelse av den ulovlige brøytingen, er det vel ikke nødvendigvis bare Sel kommune som kan gjøre dette, men også øvrige aktører og privatpersoner. Det er etter min mening viktig at disse personene som tar seg til rette på denne måten ikke bare kan holde på uten at det får noen konsekvenser.
Svar | Svar med sitat | Siter
# villy giverhaug 06-01-2019 11:46
Jeg håper Diesen, som er bruksberr/grunneier i Ulvangen, kommer på årsmøte skjærtorsdag, slik at han kan overbevise oss andre hytteiere (i UVV) hva som er vårt eget beste?
Styreleder i UVV
Villy G.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Villy Giverhaug 04-01-2019 18:23
Flere fagfolk, med entreprenør kompetanse,og som bla har gått den siste aktuelle skitraseen i Ulvangen, snakker om 1-2 uker med maskinarbeid. Deretter et par dager med pynting,eventuelt spon eller gras i bunn, ca 1500m.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Astrid Arnesen Hug 04-01-2019 19:57
Hvem er disse fagfolkene, hvilken kompetanse har de og hvem har engasjert dem?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Villy Giverhaug 04-01-2019 23:16
Reel kompetanse.lokal forankring, jeg har ikke engasjert noen.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Astrid Arnesen Hugq 05-01-2019 10:22
Det er vel ingen grunn til å være så hemmelig. Klart det er av interesse å vite hvem og hvilken kompetanse disse fagfolkene har.
Svar | Svar med sitat | Siter
# magne nårstad 04-01-2019 19:08
Styret i Mysusæter vel.
Jeg er forbauset over vellets ordbruk , den vitner ikke om mye vilje til samarbeid . Hadde jeg vært medlem i vellet ville jeg tatt sterk avstand .
Det er vel ca 1000 hytter som sokner til My.susæter og vellet har vel i underkant av 400 medlemmer , Dette betyr at dere ikke representerer flertallet av hyttefolket.
Med hilsen
Magne Nårstad
Svar | Svar med sitat | Siter
# Odd Tangen 05-01-2019 10:29
Reflektert inlegg.
Ikke bra at Mysuseter Vel og Løypelaget nå er så tett samensluttet i sin samhandling.
Jeg lurer på hvor Mysuseter Vel sin leder har sitt mandat til i så sterk grad hentet sin rett til å henge ut personer ved navn?
Ønsker ikke organisasjonen Mysuseter Vel fred og ro i området?dg32z
Svar | Svar med sitat | Siter
# Helge Farsund 05-01-2019 23:43
Astrid er tydeligvis redd for at noen peker ut en skiløypetrase
som tilfredsstiller bruk av både løype og vei.
Det spiller vel ingen rolle hvilke fagfolk som kommer med forslag til løsning? Godt at rådmannen i Sel ser løsninger fremfor problemer. :-)
Svar | Svar med sitat | Siter
# Astrid Arnesen Hug 06-01-2019 18:44
Helge - du er så forutsigbar ☺ Akkurat en respons jeg håpet på. Tusen takk :-) Evt videre diskusjon bør vi ikke belemre denne hjemmesiden med.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Sidsel Bjørneby 06-01-2019 12:52
Godt nytt år og applaus for godt og reflektert innlegg av Sverre Diesen og avgjørelsen i Sel Formannskap. Diesen taler for de fleste av oss. Vi krysser fingrene for Høyesteretts avgjørelse til allmenhetens og Mysusæters beste.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Odd Tangen 06-01-2019 15:27
Leder snakker for maks 340 medlemmer og ikke for alle i de mange hytter med familie
Svar | Svar med sitat | Siter
# Torodd Hauger 08-01-2019 12:57
Leder snakker for flertallet av medlemmene - på grunnlag av vedtak på generalforsamling.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Tage Johansen 06-01-2019 17:07
Gruppen Narum på Toten har ei fin låt dom har kalt:» ÅSSEN VÆG ÆLT TOK» : :-)
Svar | Svar med sitat | Siter
# Christer Köhn 06-01-2019 20:36
Mitt forslag er at ALLE eiendomseiere på Mysusaeter skall vaere medlemmer av vellet - det koster per år ikke engang vad det koster å tanke bilen en gang! Da kan alle forlsag og motsettninger dröftes i demokratisk orden via årsmötet og via en ny spesiell diskusjonsside - der krever inlogging med medlemsnummer - så slipper omverden med alle presumtive turister, intressenter og besökere å se slike triste historier. Det sku i tillegg vaere veldig greit hvis respekt kunde vises til kongens ord i nyårstalet!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Villy Giverhaug 06-01-2019 23:07
Pr. d.d ligger der klausuler på Tjønnbakkveien,som uansett ikke kan åpne for brøyting, på lik linje med Uvv, eller Furusjøvegen. Dette ifølge pålitlige kilder. Stemmer dette ordfører Pryhn?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Trond-Erik Eriksen 07-01-2019 10:58
Jeg har stor respekt for det leder i Mysuseter Vel bidrar med for nærområdet gjennom sitt virke i velforeningen. Jeg har også stor respekt for både de som ønsker å få flere vinterbrøyta veier samtidig som jeg har respekt for de som ikke ønsker det. Personlig tror jeg det går fint å leve sammen selv om man er uenige om noe, og jeg tror det fint går an å kombinere de to interessene uten at idyllen blir veldig forringet for verken den ene eller andre. Men jeg synes det er trist at leder her, slik jeg oppfatter det, mer eller mindre spiller på samvittigheten til de som (kanskje) har rett til å brøyte veien til sine hytter. Dette kan, som nevnt av andre i tidligere kommentarer, føre til mer fiendskap på Mysusæter, ikke det motsatte. For å være helt ærlig så tror jeg at jeg også hadde kommet til å ønske å teste en slik rett overfor rettsvesenet dersom det hadde vært en relevant problemstilling for meg. Ikke nødvendigvis fordi jeg ønsket at veien skulle brøytes, men fordi det ville vært greit å få avklart rekkevidden av en slik rett. Jeg ser ikke bort fra at flere andre også ville gjort det samme OM det hadde vært en reell problemstilling for dem.

Jeg vet at vellet sin oppgave i dette er å sikre sine medlemmer og andre om ferdes i området en best mulig opplevelse, her gjennom skiløyper. Men jeg håper de fortsatt vil forholde seg nøytrale og bruke en konstruktiv dialog for å oppnå det, ikke begi seg inn på en destruktiv linje som (kanskje) splitter mer enn den samler.

Med ønske om et godt nytt år for alle og enhver...
Svar | Svar med sitat | Siter
# villy giverhaug 07-01-2019 14:03
Hvor mange som støtter meg med å gi deg full kred. for innlegget,( men tar likevel sjansen) , på å skrive under med leder for UVV,Trond-Erik, selv om jeg (tror jeg) ikke har møtt deg personlig.
Styreleder UVV
Villy G.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Christer Köhn 07-01-2019 22:05
Lovlig eller ikke lovlig - det er et spörsmål! Lovstifteren kan i mange tillfeller ikke tenke seg alle situasjonerr der loven er lemplig utformet og derfor blir det i mange fall en bedömning som gir utfall. Man kan da i tillegg fundere på vad som er lemplig oansett vad loven sier! Derfor er det av stor verdi at så mange som mulig kan komme til et demokratisk konklusjon uansett vad et lagråd sier - derfor er det bra om ALLE er medlemmer i samfundet/vellet eller lignende!
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 352 gjester.

loypestatus

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!