- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Brøytesaken opp i kommunen

Styret i Mysusæter Vels holdning i brøytesaken før møtet i Sel formannskap

I dag, fredag 4. januar, behandler Sel formannskap spørsmålet om hvordan kommunen skal forholde seg til avgjørelsen i Eidsivating lagmannsrett før jul vedrørende spørsmålet om andelseiernes rett til å brøyte Ulvangveien. Mye er sagt og skrevet om dette siden lagmannsrettens kjennelse forelå.
En del er også gjort rent fysisk i form av brøyting av Ulvangveien helt opp på Berget i julen. Om det siste er å si at det for hele veistrekningens del røper manglende respekt for at dommen ikke er rettskraftig.
For den øverste del av veien røper det i tillegg at man der heller ikke tar hensyn til rettens klare avgrensning av brøyteretten til å gjelde de hyttene som er eldre enn kommunens reguleringsplan.
At selv hytteeiere med juridisk kompetanse bidrar til denne formen for selvtekt gir derfor grunnlag for refleksjon.
Men for at det ikke skal være noen tvil om hva Mysusæter Vel mener om denne saken, vil styret gjerne presisere sitt standpunkt i forbindelse med at formannskapet nå diskuterer saken.

Vellet er som vi allerede har uttrykt en rekke ganger ikke prinsipielt imot brøyting, så fremt det kan etableres et likeverdig løypenett utenom veitraséene.
Vellet stiller seg også positivt til å arbeide sammen med Sel kommune, Mysuseter og Raphamn løypelag, Otta IL, reiselivsnæringen, grunneierlag og andre interessenter på Mysusæter for å opparbeide alternative løypetraseer på sikt, vel å merke dersom det skulle vise seg nødvendig. Da forutsetter vi at kommunen ikke skulle vinne frem med en anke, eller at de som ønsker brøyting skulle komme til at det ikke er verdt hverken pengene eller omdømmetapet. Vi er imidlertid helt på det rene med at opparbeiding av alternative traséer vil være både tidkrevende og kostbart, og at det derfor uansett vil være behov for å kunne benytte veitraseene som skiløyper i flere sesonger fremover.

Spørsmålet er derfor om det relativt lille antall hytteeiere som ønsker brøyting likevel vil pukke på en rett til å brøyte den dagen den eventuelt måtte bli fastslått av jordskifteretten, uten å hverken avvente eller bidra til en langsiktig løsning med alternative traséer. Hvilket bidrag ville de i så fall gi til en minnelig ordning som vil være i alles interesse, og hvordan tror de en slik holdning vil bli oppfattet på Mysusæter?
For styret i velforeningen fremstår det som ganske opplagt at når vi tar i betraktning interessene til det store flertall av brukere av løypenettet, vil det ikke være for mye forlangt om de aktuelle andelshaverne da aksepterer at veiene forblir løypetraséer i enda noen sesonger.
Skulle de derimot velge å stå på en eventuell rett til så vel å ødelegge for fellesinteressene som å undergrave lokale arbeidsplasser i reiselivsnæringen – alt for at de selv som en liten minoritet skal slippe å måtte flytte seg over på en snøscooter den siste kilometeren frem til hytta vinterstid – kan alle gjøre sine egne slutninger om hvem eller hva vi har å gjøre med.
Det vil ikke nødvendigvis være ny norgesrekord i selvsentrert dyrking av egeninteressen på fellesskapets bekostning, men det vil være et meget godt forsøk.

Styret i Mysusæter Vel vil derfor oppfordre Sel kommune til å følge fire samtidige spor i denne saken.
For det første å slå ned på ulovlig selvtekt og manglende respekt for så vel saksgang som rettslige kjennelser slik vi kunne konstatere på Ulvangveien i juleferien, herunder gjøre det klart at overtredelser vil bli politianmeldt.
For det andre vurdere muligheter og prosessrisiko knyttet til å anke saken til en høyere instans.
For det tredje undersøke muligheten for å få staten ved fylkesmannen til å gripe inn og ekspropriere veiretten under henvisning til behovet for å kanalisere turisttrafikken vekk fra villreinområdene lenger inn i fjellet, spesielt vinterstid.
Og for det fjerde starte et langsiktig arbeid sammen med alle berørte interessegrupper på Mysusæter med sikte på å komme frem til alternative løypetraséer som kan ivareta alles interesser, dersom det skulle vise seg å være eneste løsning.
Da må det imidlertid være rimelig å forvente at de hytteeiere som får rett til og fortsatt ønsker brøyting godtar at veiene benyttes som løypetraséer i sesongene frem til alternative traséer kan tas i bruk.
Hvis ikke må vi konstatere at et lite mindretall ser seg tjent med å overse både fellesskap og næringsinteresser med veiretten som fikenblad for egeninteressen.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 78 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!