- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Løyper, brøyting og næringsutvikling på Mysuseter

Som de fleste vet har det oppstått en konflikt på Mysuseter omkring brøyting av veier og skispor. Vi skal ikke her forsøke oss på noen juridisk tolkning da selv juristene som står på hver sin side har utfordringer med dette. Vi skal heller forsøke å forklare de beslutningene som må tas og hvilke premisser som bør ligge til grunn. Som i de fleste beslutninger er det fordeler og ulemper samt ulike interessenter å ta hensyn til, også interessenter man ikke umiddelbart tenker på.

Som representant for de største og fleste næringsinteressene på Mysuseter, så har vi noen klare syn på hva som bør vektlegges.

1 – Man bør tenke langsiktig 3-10 år.
2 – Man bør tenke på alle som blir berørt.
3 – Man bør vurdere konsekvensene for næringsaktørene, i dag og frem i tid.

I tillegg er det ikke dumt å akseptere at verden er i konstant endring, likeledes behovene på Mysuseter.

1 – Man bør tenke langsiktig.
Beslutninger som skal tas i denne saken kan ha konsekvenser mange år frem i tid. Dette vil ha innvirkning på hva de reelle alternativene er til å legge skispor i veien. Med en lengre tidshorisont kan man jobbe med alternative traseer, løsninger hva gjelder underlag, broer etc., samt finansieringsmuligheter.
Uansett utfall av rettsaken, er det rimelig å tro at å legge skispor i veien, vil på sikt skape konflikter. 
Nye hytter bygges, hytter skifter eiere og hytter går i arv, da er det sannsynlig at spørsmålet om brøyting vil til stadighet bli satt på agendaen.

2 – Man bør tenke på alle som blir berørt.
Det er mange interessenter som blir berørt hva gjelder brøyting kontra skispor; eksisterende 
hytteeiere, andre grunneiere, skigåere, turgåere (ikke alle liker å gå på ski og mange vil lufte hunder), fremtidig skigåere, fremtidig hytteeiere, næringsaktørene, Sel Kommune og sikkert flere.
I dag fremstår Mysuseter som et middels stort, spredt, hytteområde (1000 hytter) med relativt lave hyttepriser, tilnærmet ingen nybygging, og svært lite næringsvirksomhet.
Spørsmålet om å legge skispor i en vei bør derfor hensyntas og veie disse ulike behovene, og forhåpentligvis finne en rimelig balanse.

3 – Man bør vurdere konsekvensene for næringsaktørene i dag og frem i tid.
I dag finnes det et hotell med hytteutleie, restaurant, spa og basseng, en fjellstue med cafe/butikk, en butikk, et lite alpint anlegg, et vaktmesterselskap, noen få med scooterløyve kun til transport behov (ikke personer), et enkelt bobiltilbud, som alle har base på Mysuseter. For at disse virksomhetene skal være bærekraftige på sikt er det helt nødvendig med økt volum av turister, gjester på hyttene og flere hytter. Mysuseter er inngangsporten til Rondane og det er mange måter 
å videreutvikle dette på.

Hva vi mener:
Vi er av den klare oppfatning at skispor et helt essensielt for at Mysuseter skal utvikle seg i en positiv retning. Vi mener dog det bør være mulig å tilfredsstille mange av interessentene i denne saken. 
Siden det finnes mulig alternative trasevalg for skiløypene på sikt (både Ulvangsveien og 
Furusjøveien) anser vi dette som klart den beste løsningen. Flytting av skispor vil i praksis muliggjøre brøyting av veier, gi skispor, gi flere turmuligheter til fots vinterstid, gjøre det mer attraktivt å tiltrekke seg flere kjøpere for hytter, stimulere og gjøre det enklere å bygge flere hytter. 
Denne løsningen vil bety behov for finansiering og kan ta noe tid. Argumenter om at traseene ikke er like fine anses som mindre viktige, og det kommer an på øye som ser.
Et viktig poeng er tidlig spor. Dette mener vi kan løses på 2 viktige måter. En alternativ trase kan opparbeides slik at det er mulig å sette spor tidlig i sesongen. Det kan t.o.m. argumenteres for enda 
tidligere spor enn i dag hvis det sees i større sammenheng med alpinanlegget og produksjon av snø. 
Dette er i dag realistiske muligheter selv for mindre anlegg. Det er også et ønske om å hogge en god del av vegetasjonen på Mysuseter, og det vil medføre betydelig produksjon av flis som kan benyttes 
til å lage et glimrende underlag i skisporet.
Vi er derfor av den sterke oppfatningen at uavhengig av hva rettsaken måtte konkludere, anke eller ikke, så bør arbeidet umiddelbart startes for å finne gode alternative traseer for både Ulvangsveien og Furusjøveien. Dette vil innebære en utredning av tekniske forhold, grunneieraksept samt finansiering. I neste omgang kan man vurdere endring av reguleringsplaner.
Som den største næringsaktøren på Mysuseter påtar vi oss initiering av et slikt arbeid og nedsetter 2 prosjektgrupper, 
en for Ulvangsveien og en for Furusjøveien, med involverte interessenter.
Vi ønsker derfor en oppslutning fra formannskapet i Sel kommune 4/1, med en klar politisk uttalelse om støtte til å starte arbeidet med å flytte skisporene, uavhengig av det rettslige utfallet i saken.

Avsluttende kommentar
Både Rondane Høyfjellshotell og Rondane Fjellstue har hatt betydelige negative økonomiske konsekvenser som følge av brøyting og den usikkerhet dette har skapt om skisporene. Vi jobber derfor også med kortsiktige løsninger på disse sakene for å ivareta våre egne interesser. Når det er sagt er det den langsiktige løsningen vi er opptatt av, som ivaretar flest mulig av interessentene i denne saken.

Pål Berthling-Hansen

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 65 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!