- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Kommunens behandling av brøytesaken, 4. januar 2019

Sel kommune v/rådmannen anbefaler formannskapet om at brøytesaken ankes til Høyesterett. Samtidig anbefaler rådmannen oppstart med arbeid for å se på alternative traseer for skiløyper på Mysusæter. 
Dette forslaget er bakteppet for møtet i Formannskapet, Sel kommune, den 4. januar 2019. Utredelsen er ført i pennen av Ola Næprud.

Du kan lese hele utredningen på "les mer" linken under.
Du kan også laste det originale dokument ned fra kommunen på denne linken.

Ulvangsvegen- avgjørelse i Eidsivating lagmannsrett.
Spørsmål om anke til Høyesterett og ulovlighetsoppfølging.

Saksutredning
8 hytteeiere som alle var brukere/eiere/rettighetshavere av Ulvangsvegen på Mysusæter krevde i mars 2016 sak for Nord-Gudbrandsdal jordskifterett med krav om «bruksordning for fastsetjing av ordning for brøyting av Ulvangsvegen, eventuelt rettsutgreiing for fastsetting av rettar knytt til vegen, og einsidig rett til vinterbruk av vegen.»
Samtlige eiere og rettighetshavere til Ulvangsvegen var parter i saken, herunder Sel kommune både som grunneier og forvaltningsmyndighet.
Nord-Gudbrandsdal jordskifterett kom til følgende slutning 12.07.2017:

"Ei jorskifteløysing i denne saka vil vere i strid med bindande offenlege føresegner, jf. jorskiftelova §3-17. Krav om bruksordning for Ulvangsvegen vert avvist, jf. Jordskiftelova §6-23 fjerde ledd, bokstav a".

Jordskifterettens avvisning ble anket inn til lagmannsretten som 19.11.2018 kom til følgende slutning:

  1. Nord-Gudbrandsdal jordskifteretts jordskifteavgjørelse av 10. juli 2017 i sak 15-205190REN-JVAG, oppheves og returneres til fortsatt behandling.
  2. Partene dekker egen kostnad til juridisk hjelp.
  3. Rettsgebyr og utgifter til jordskiftemeddommer for lagmannsretten fordeles i jordskifteretten mellom partene etter den nytte de har av saken

Eidsivating lagmannsrett har tatt anken til følge, og besluttet å sende saken tilbake til jordskifteretten for videre behandling der. Det betyr i praksis at jordskifteretten starter arbeidene med å få på plass  bestemmelser for gjennomføring av brøyting. Kommunens advokat har vurdert spørsmålet om anke til Høyesterett i notat av 08.12.18, og anbefalt at kommunen anker saken. Det pekes her på både saksbehandlingsfeil og uriktig rettsanvendelse som grunnlag for en anke. Konsekvensene av lagmannsrettens rettsforståelse er av stor betydning ikke bare for Sel kommune, men for alle kommuner. Sel kommune har derfor sendt lagmannsrettens avgjørelse til både Kommunenes sentralforbund (KS) og Utmarkskommunenes landssammenslutning (USS)med anmodning om partsstøtte sett i lys av sakens prinsipielle betydning.
USS har 27.12.18 meddelt Sel kommune partshjelp på bakgrunn av sakens prinsipielle spørsmål.

KS har 21.12.18 meddelt Sel kommune at de etter en helhetsvurdering etter KS sine retningslinjer ikke kan påta seg oppgaven som partsstøtte i en mulig ankesak til Høyesterett. KS skriver at Advokat Mørkved peker på flere svakheter ved lagmannsrettens dom, og saken reiser flere interessante spørsmål. KS ser at saken kan være prosedabel, og har forståelse for et ønske om å ta saken videre. 
Ankefristen er 10.januar 2019.

Brøyting av Ulvangsvegen og Furusjøvegen.
I etterkant av lagmannsrettens avgjørelse og i forkant av rettskraftig dom er både Furusjøvegen og Ulvangsvegen brøytet opp på førjulsvinteren 2018. Furusjøvegen er brøytet en gang, og etter snøfall uten brøyting er det pr. 20.12. anlagt løyper på vegen.
Ulvangsvegen er i sin helhet brøytet 3 ganger pr. 20.12.18.

Den gjennomførte brøytingen var varslet helt uavhengig av lagmannsrettens behandling. I brev av 09.06.18 varslet en «Samarbeidsgruppe for helårsvei i Ulvangen» v/Helge Farsund at de ville vurdere å igangsette tiltak for helt eller delvis å vinterbrøyte Ulvangsvegen kommende vinter. Bakgrunn var en Høyesterettsdom av 31.mai 2018 (HR-2018-1004-A) om vinterbrøyting av Gjevilvassveiene i Oppdal kommune.

Sel kommune har i brev av 18.07. og 26.07.18 til «samarbeidsgruppen» klargjort sitt syn på henvendelsen om brøyting av Ulvangsvegen og forholdet til den Høyesterettsdommen det ble referert til. 
Sel kommune fastholder at brøyting er et nytt tiltak som er i strid med gjeldene reguleringsplaner.
Tilsvarende varsel om brøyting er indirekte kommet fra Furusjøvegen, kommunen ble kjent med et varsel om brøyting gjennom Nordre Furusjøen Vel.
På bakgrunn av lagmannsrettens avgjørelse 19.11.2018 har ikke Sel kommune iverksatt tiltak (ulovlighetsoppfølging) av den brøytingen som er/blir foretatt frem til 04.01.2019.

Vurdering
Den brøytingen som er foretatt på Ulvangsvegen og Furusjøvegen har naturlig nok fått stor oppmerksomhet, noe som er kommet til uttrykk gjennom sosiale media, aviser og et stort antall henvendelser til Sel kommune. 

Spørsmålene som reises knytter seg først og fremst til forståelsen av lagmannsrettens avgjørelse, foreligger det en rettskraftig dom, vil det bli løyper i vinter- da særlig med fokus på muligheter for tidligløyper, forutsigbarhet, ansvar, hva vil kommunen foreta seg osv. 

Særlig alvorlig oppfattet kommunen situasjon for Rondane Høyfjellshotell og andre utleiere som kom i en vanskelig situasjon pga manglende forutsigbarhet mht løypenett i jul/nyttår, noe som resulterte i avbestillinger. Som reiselivsdestinasjon om vinteren er Mysusæter en svak destinasjon som er helt avhengig av et velfungerende løypenett tilpasset ulike brukergrupper. Dagsturister og hytteeiere i området representerer også en stor gruppe brukere av Mysusæter-området, og det er en felles interesse knyttet til et godt løypenett, fortrinnsvis da også et løypenett som kan prepareres tidlig i sesongene.

Juridiske spørsmål som er til behandling i rettssystemet vil finne sin avklaring. Rådmannen mener det er uheldig at en aksjonsgruppe ikke viser respekt for de rettslige avgjørelser som er fattet, og avventer den faktiske behandling av en bruksordning langs Ulvangsvegen.

Når det gjelder spørsmålet om anke til Høyesterett er det betydelig usikkerhet knyttet til om saken slipper inn til behandling. Uavhengig av dette vil anken være et tydelig signal om at kommunen ikke er enig i lagmannsrettens rettsforståelse. Det er viktig med tanke på senere saksbehandling der virkningene av reguleringsplan er tema. Rådmannen viser til de juridiske råd kommunen har fått, inkludert partsstøtte fra USS og anbefaler formannskapet å anke lagmannsrettens avgjørelse. Det må i midlertid være helt klart at saken ankes på et prinsipielt grunnlag, og at kommunen gjennom en anke ikke initierer en omkamp på lagmannsrettens avgjørelse, anken gjelder rettsanvendelsen og kommunens vurdering av saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Uavhengig av en anke må kommunen starte arbeidet med å vurdere muligheter for, og konsekvenser av, alternative skiløyper på og rundt Mysusæter. Det må avklares hva alternative skiløyper innebærer praktisk, økonomisk og juridisk. Dette arbeidet må gis prioritet, slik at det ikke oppstår tilsvarende uforutsigbarhet mht løypenett vinteren 2019/2020. 
Når det gjelder alternativ skiløype langs Ulvangsvegen er denne godt dokumentert, men det mangler optimalisering av trase, formelle grunneieravtaler og finansiering. En viktig forutsetning for kommunen i det videre arbeidet er at det finnes løsninger som ulike brukergrupper og allmennheten oppfatter som gode alternativer. Arbeidet må derfor foregå i nært samarbeid med brukerinteresser, ulike rettighetshavere, osv. 

Som en saksopplysning kan kommunen vurdere å fornye vedtak på gjeldene reguleringsplaner for å skaffe fornyet ekspropriasjonsadgang knyttet til gjennomføring av reguleringsplaner når det gjelder dagens løypenett på veg. En slik løsning er ikke ønskelig og bidrar ikke til samarbeid i fortsettelsen.

Det er etter rådmannens vurdering grunnlag for å skille mellom Ulvangsvegen og Furusjøvegen når det gjelder rettslig posisjon. Når det gjelder Ulvangsvegen pågår det en rettslig prosess for å få på plass bestemmelser for gjennomføring av brøyting. Under forutsetning av at lagmannsrettens rettsforståelse legges til grunn vil dette bl.a. kunne innebære at den del av Ulvangsvegen som er bygget etter 1988 ikke kan brøytes.
Basert på en slik forutsetning kan løypenettet mellom Tjønnbakken/Bergetjønn og Ulvangen opprettholdes slik den er regulert i dag.
Furusjøvegen er ikke en direkte del av denne rettslige prosessen, og det er uklart for rådmannen hva slags rettslig overføringsverdi som påberopes mellom de ulike vegene. Dette er i midlertid ikke av avgjørende betydning forutsatt at det nå kan samarbeides om å dokumentere konsekvensene av en eller flere alternative skiløyper langs Furusjøen.

Når det gjelder spørsmålet om ulovlighetsoppfølging mener rådmannen at dersom formannskapet vedtar å anke saken skal deler av den brøytingen som er gjennomført følges opp. Konkret vil dette gjelde brøytingen av stikkvegen til Berget hytteområde (del av Ulvangsvegen) og brøytingen til Hjellen (stikkveg til Furusjøvegen).

Rådmannen går ikke nærmere inn på hva slags ulovlighetsoppfølging som vurderes, her er det flere alternativer som f.eks politianmeldelse, oppfølging etter Plan- og bygningsloven.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Sel formannskap vedtar å anke Eidsivating lagmannsrett sin avgjørelse i sak LE-2017-188444 datert 19.11.2018 til Høyesterett.

2. Sel formannskap ber rådmannen starte arbeidet med å vurdere muligheter for, og konsekvenser av alternative skiløyper på Mysusæter i nært samarbeid med brukerinteresser og rettighetshavere. De ulike praktiske, økonomiske og juridiske konsekvensene må være avklart før vintersesongen 2019/2020.

3. Sel formannskap viser til kommunens prinsipielle standpunkt mht virkninger av gjeldene reguleringsplaner og ber rådmannen følge opp de ulovlige tiltak som gjennomføres.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 64 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!