Styremøte i vellet

Det nye styret hadde sitt første møte onsdag 5. september.
Sverre Diesen fortsetter som styreleder, mens Gulla Formo blir ny nestleder etter Tor Jostein Furu. Tor Jostein vil imidlertid fortsette å følge opp prosjektet med utvidelse av Kolbotnbrua, herunder avtalen med DNT og Mysuseter og Raphamn løypelag om vedlikehold når ny bru er på plass.
Erik Pike fortsetter som kasserer, og dermed var styret konstituert.
Nytt styremedlem er Hans Ellingsve fra Oslo. Styret diskuterte også arbeidsfordeling med hensyn til både faste oppgaver og nye saker, herunder saker tatt opp på årsmøtet.

Når det gjelder ønsket om å redusere vegetasjonen på Mysusæter med tanke på så vel utsikt som bevaring av det gamle kulturlandskapet i setergrenda, vil styret kontakte en entreprenør med kapasitet til å forestå både felling av trær, oppkutting av grener og nødvendig opprydding. Hensikten er å få en oversikt over hva ulike tjenester vil koste, med tanke på at hytte- og grunneierne antagelig har litt forskjellige ønsker og behov med hensyn til hva de kan gjøre selv og hva de er avhengige av å sette bort. Styret vil deretter gå ut med oversikt over kostnadene, kontaktinformasjon til entreprenøren etc. Håpet er at når det blir enklere for grunneierne å få både felt trær og ryddet opp etterpå vil vi kunne hindre at landskapet gror igjen og Mysusæter etter hvert fremstår mer som en skogsbygd enn en gammel setergrend på fjellet. Vi vil også følge opp forslaget om kontakt med Statens kartverk for å se på bruken av lokale stedsnavn i Mysusæter-området, mer om det når kontakten er etablert.

På årsmøtet måtte styret beklage at vi ikke kunne legge frem et styrebehandlet budsjettforslag, men at dette ville bli lagt ut på hjemmesidene så fort det var vedtatt. Budsjettet er vist nedenfor, sammen med fjorårets budsjett for sammenligningens skyld. Av forskjeller fra fjoråret er inntekten fra medlemskontingenten satt lavt og svarer til det som er kommet inn godt og vel halvveis i budsjettåret. Styret vil imidlertid følge opp rekrutterings- og kontingentspørsmålet som en egen sak i tiden fremover. Startkontingent skirenn er også bortfalt som følge av at vi ikke lenger arrangerer påskeskirenn. På utgiftssiden er vaktmestertjenester satt ned til det våre to utmerkede vaktmestre erfaringsmessig koster oss på timebasis i løpet av året. Bruk av hjemmesidene for å legge ut årsmøtepapirer har også redusert utgiftene til opptrykking og porto betydelig. Budsjettet er gjort opp med et negativt resultat på kr. 11.000, som er litt mindre enn fjorårets overskudd på ca. 14.000 kr., slik at vi holder oss til planen om ikke å bygge opp større egenkapital i vellet.
Se budsjettforslag 2018 her PDF Sq.
Eventuelle kommentarer til budsjettet fra medlemmene kan sendes på mail til kasserer, , eller styreleder,   

Av saker styret vil følge opp med Sel kommune i tiden fremover er hva som skjer med store og ganske skjemmende grushaugene i Uladalen og muligheten for å få koblet nettspenning til de elektrise felåsene ved innkjøring til sentrumsområdet, ettersom låsene ikke fungerer spesielt godt med dagens system basert på solceller. Medlemmene vil bli holdt orientert via hjemmesidene om utviklingen i både disse og andre saker hvor vi har kontakt med kommunen.
Referatet for 2018 kan leses her PDF Sq.

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 56 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!