Vellets styremøte i påsken

Som vanlig avholdt styret i vellet sitt faste vårmøte skjærtorsdag, i det som må ha vært en av de beste påskene på mange år rent værmessig, på Mysusæter som de fleste andre steder i Sør-Norge.

Denne gangen behandlet vi årsrapporten fra stiutvalget og arbeidsplanen for 2018. Stiutvalget driver meget godt, og legger ned et betydelig arbeid både med planlegging og arbeid knyttet til å vedlikeholde og forbedre stinettet rundt Mysusæter. Flere nye prosjekter er under forberedelse, når det omfattende arbeidet med rundløypa Syverstien går mot slutten.

Forholdet til Mysusæter og Raphamn Løypelag ble også diskutert, etter at styret har fått tilbakemelding om at mange mener vellet og løypelaget like gjerne kunne slått seg sammen. Det er riktignok slik at vellet er en betydelig bidragsyter til løypelaget, og i likhet med stier på sommeren ser styret et godt løypenett om vinteren som en prioritert oppgave. At oppgavene overlapper er derfor riktig, men det betyr ikke at de er sammenfallende. Vellet engasjerer seg i mange oppgaver som det ikke vil være naturlig for et løypelag å gå inn i, og omvendt. Det har også å gjøre med organisasjonsform og muligheten for å søke økonomisk støtte hos ulike stiftelser og andre bidragsytere. Vi kommer derfor til å fortsette som to separate organisasjoner, men med et nært samarbeid blant annet gjennom styrerepresentasjon hos hverandre. Når det gjelder det største av de pågående samarbeidsprosjektene mellom vellet, løypelaget og DNT, nemlig broen over Ula, avventer vi årets tildeling av tippemidler som trolig vil skje i mai. Styret kommer tilbake med orientering om fremdriften på dette prosjektet så snart avgjørelsen foreligger. Av andre saker nevnes bare at vellet har tatt opp behovet for bedre skilting av løypenettet rundt Furusjøen, spesielt i 5-6 løypekryss der det med fordel kan settes opp skilt med retnings- og avstandshenvisning til Mysusæter.

Kontingentinnbetaling er et spørsmål styret kommer tilbake til med jevne mellomrom, og dette henger selvsagt nøye sammen med behovet for løpende ajourføring av medlemsregisteret. Vellet vil heretter i utgangspunktet kun bruke mail ved innkalling av kontingent, og først sende ut innbetalingsgiro hvis kontingenten ikke er betalt ved forfall. På den måten regner vi med å fange opp også de som ikke har mail, men samtidig minimalisere bruken av vanlig post.

Styret måtte som kjent avlyse årets påskeskirenn etter at det i flere år har vært problemer med å få en fungerende arrangementskomité til å ta på seg arbeidet med rennet. Saken ble inngående drøftet, og styret hadde gjerne sett at det var mulig å videreføre arrangementet. Det krever imidlertid et betydelig arbeid, og avhenger også av en viss kontinuitet fra år til år. Etter som det ikke har vært mulig å rekruttere frivillige til å arbeide noen sesonger med rennet, og etter som det heller ikke er kommet inn sterke protester etter årets avlysing, ser vi oss nødt til å avvikle arrangementet i sin nåværende form. Skulle det vise seg at det oppstår fornyet interesse, vil styret likevel være villig til å støtte et tilsvarende familiepreget renn.

De siste årene har mye av diskusjonen rundt ulike forhold på Mysusæter flyttet seg fra vellets hjemmeside og over på facebook-sidene. Styret hadde derfor også bedt web-redaktør Terje orientere litt om hvordan vi best kan drive disse sidene for å informere om det som skjer på Mysusæter – eventuelt om vi skulle gå over til kun å benytte facebook, og heller lage en gruppe kun for vellets medlemmer. Konklusjonen er likevel at vi kommer til å fortsette som nå, men der vi tilstreber en forskjellig profil på de to sidene. Vellets hjemmeside er Mysusæter Vels offisielle side og ansikt utad, der vi formidler nettopp den type informasjon som du nå leser. Facebook-sidene ser vi som mer egnet for innspill og debatter som angår alle med interesse for hva som skjer på Mysusæter, med eller uten tilknytning til vellet og med tilsvarende frie rammer med hensyn til både form og innhold.

Styret gjennomgikk også regnskapet for 2017, som vil bli forelagt årsmøtet i august på vanlig måte.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 419 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018