Styremøte i romjulen

Styret hadde som vanlig møte i romjulen, også denne gang på hotellet – hvor det for øvrig var fullt av gjester som så ut til å hygge seg utendørs på after ski med bålpanne og bardisk bygget i snø.
Styret lot seg imidlertid ikke friste til noe sterkere enn kaffe og holdt seg til agendaen, som denne gangen dreide seg mye om hvilke oppgaver vellet skal prioritere i årene fremover.
Vi vil holde fast ved at vårt hovedsatsingsområde bør være å legge til rette for tur- og aktivitetsmuligheter i områdene rundt Mysusæter, det vil si støtte arbeidet med skiløyper om vinteren, stier om sommeren og for øvrig aktiviteter som stolpejakten og lignende.

Det tette og gode samarbeidet mellom vellet og Løypelaget vil bli videreført, og danner grunnlaget for den forbedrete løypekvaliteten vi nå opplever på Mysusæter.
Når det gjelder arbeidet på stinettet, går prosjektet med Syverstien mot slutten og styret har derfor diskutert fremtidige prosjekter med stiutvalget.
I den forbindelse vil vi se på et samarbeid med Turistforeningen for å gå sammen om å ruste opp noen av de mest brukte T-merkede rutene i nærområdet som etter hvert er i dårlig forfatning.
Det gjelder blant annet stien mot Peer Gynt hytta på strekningen fra Kåsen og oppover myrene gjennom bjerkeskogen mot vidda.
Her er det behov for å fornye klopper og forbedre underlaget flere steder. Det vil derfor bli foretatt en befaring til sommeren for å se nærmere på hva som kan gjøres og hva det vil kreve av materialer og arbeidsinnsats. Stiutvalget arbeider for øvrig meget godt med å få nye stier inn på Kartverkets elektroniske kart.

Vi har også engasjert oss sammen med Turistforeningen når det gjelder broen på Spranget, som Statsskog som eier ønsker å rive.
Dette vil etter vellets syn redusere turmulighetene på vestsiden av Ula både sommer og vinter på en svært uheldig måte, herunder gjøre bruk av den nåværende løypetraseen mot Rondvassbu umulig.
En mulighet som vurderes av Statsskog er derfor å overdra broen til Turistforeningen, og vi fortsetter å følge denne saken nøye.
Det samme gjelder arbeidet med besøksforvaltning i nasjonalparken og den videre skjebnen til parkeringsplassen på Spranget i den forbindelse.
Denne saken vil vi komme tilbake til med mer informasjon om på hjemmesidene.

Når det gjelder utvidelsen av Kolbotnbroen over Ula nede på Mysusæter med tanke på å gjøre løypeprepareringen uavhengig av en på flere måter usikker snøbro har vi måttet se på en litt annen konstruksjon enn den opprinnelig foreslåtte. Det skyldes at innkomne anbud fra entreprenør ble for kostbare, og langt over rådgivende ingeniørs kalkyle.
Det arbeides imidlertid med en alternativ løsning som vil tilfredsstille brukerkravene og være innenfor budsjettet for prosjektet. 

Når det gjelder de aktivitetene vellet arrangerer har vi de siste årene hatt en stadig større utfordring med påskeskirennet.
Det er et meget arbeidskrevende arrangement som det viser seg at det først og fremst er andre enn vellets medlemmer som benytter seg, spesielt langrennet.
Vi vil derfor komme tilbake til dette på hjemmesidene.

Neste styremøte vil bli avholdt i påskeuken, men styret holder som vanlig kontakten på mail og telefon, slik at medlemmene vil bli holdt løpende orientert om saker av interesse.
Vi ønsker alle medlemmer et godt nyttår! 

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 409 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018