Så var dommen fra Høyesterett klar!

Også omtalt i Rett24.no Les den her.

Ulvangsvegen vinter

Høyesterett kom til at en reguleringsplan som forbød fast vinterbrøyting av vei i et hytteområde, var bindende for hytteeierne ettersom veien ikke tidligere hadde vært brøytet om vinteren. 
Hytteeierne mente reguleringsplanen ikke kunne hindre oppstart av vinterbrøyting fordi det med eiendommene fulgte en uinnskrenket privat rett til helårsvei. Høyesterett pekte på at det etter plan- og bygningsloven bare er eksisterende virksomheter som er beskyttet mot bestemmelser i en reguleringsplan uten ekspropriasjon. Ettersom lagmannsretten hadde funnet bevist at veien ikke tidligere hadde vært brøytet fast om vinteren, var det privatrettslige innholdet av veiretten uten betydning.  Da hytteeiernes krav ville være i strid med reguleringsplanen, var et materielt vilkår for jordskifteløsning ikke oppfylt, jf. jordskifteloven § 3-17. Kravet om bruksordning ble derfor nektet fremmet. 

Dommen avklarer om private, ikke benyttede rettigheter kan ha vern mot bestemmelser i en reguleringsplan. Avgjørelsen avklarer også hva slutningen skal gå ut på når et materielt vilkår for jordskifteløsning ikke er oppfylt.

Dette er kopiert fra Høyesterett sine hjemmesider.  Du kan lese avgjørelsen i sin helhet på denne linken.
D
et betyr også at hytteeierne i Ulvangen er dømt til å betale tilsammen 575.000 kroner i sakskostnader til hhv Sel kommunen og Utmarkskommunenes Sammenslutning (ref. NRK). I tillegg må de betale sine egne saksomkostninger.

Dette betyr at det vil komme skiløyper på veiene kommende vintre. Skal det brøytes må reguleringsplanen endres. Det vil kunne ta mange år, hvis kommunen ønsker dette. Forhåpentlig betyr det også at det nå kommer ro over saken, og at vi kan få gravd ned stridsøksa for godt, - og forhåpentlig få en mer avslappet holdning til brøytespørsmålet. Så kan vi alle igjen begynne å hilse på hverandre.
Forhåpentlig vil nå også saken om forsterkning og utvidelse av Kåsenbrua igjen bli aktuell, slik at vi kan få en sikker overfart over Ula for både løypemaskin og skiløpere. 

Vi har 45 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!