Brøytestriden kommer opp i Høyesterett i oktober

Vi tar en kort oppsummering av hva som har skjedd: 

 1. Jordskifteretten har avvist kravet til saksøkerne om at Ulvangsvegen skulle brøytes.  Krav om bruksordning for vinterbrøyting av veien ble avvist på bakgrunn av jordskifteloven § 3-17.  
 2. Saken ankes til Lagmannsretten av brøytetilhengerne.  Lagmannsretten kom til at eksisterende bruk ikke ble berørt av planen (hva nå det måtte bety?).
  Veirettshavere som hadde fått byggetillatelse for sine hytter før reguleringsplan var vedtatt, kunne fortsatt bruke veien som helårsvei (selv om de ikke har brukt denne retten tidligere). 
  Dvs. veien kan brøytes ved at det etableres en bruksordning (avtale mellom berørte parter om hvordan brøyting gjennomføres og finansieres). Bruksordningen etableres vha. jordskifteretten.
 3. Lagmannsrettens avgjørelse blir anket til Høyesterett av kommunen.  Høyesterett har deretter bestemt at de vil se på lovanvendelsen.  Dette skjer 29. oktober.
  - Hvis de avviser Lagmannsrettens vurdering, så vil Jordskifterettens dom bli stående, dvs. veien blir ikke brøytet.
  - Hvis de mener at Lagmannsrettens håndtering er korrekt, så vil saken bli sendt tilbake til Jordskifterettet for å få etablert en bruksordning for brøyting av veien. 

Det er ikke kjent om det foregår noen aktiviteter for å finne et alternativ for skiløypen i området.  Det ble for noen år siden hogd ut en trase, som etterfølgende ble avvist av Løypelaget som uaktuell.
For Furusjøvegen er det satt i gang initiativer for å finne en trase som går utenom vegen.  Status på dette arbeidet er pt. ukjent.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 128 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!