Hogst og tynning av skog Mysusæter

oeksMed økt tilvekst har hogst og tynning av skog blitt et vesentlig tema for mange av Mysusæter Vel’s medlemmer.

Til nå har dette i stor grad skjedd på initiativ fra den enkelte grunneier og/eller hytteeier. 
Fra flere hold har det blitt tatt til orde for at hogst og tynning burde bli bedre organisert, ikke minst siden det derved kan bli mer rasjonelt utført, både tidsmessig og økonomisk.

Det har også blitt reist kritikk mot at enkelte hytteeiere har gått vel langt i ønsket om utvidelse av egen utsikt og derfor uten tillatelse har fjernet trær og busker utenfor egen eiendom – til irritasjon både for berørte grunneiere og andre hytteeiere.
For å avklare hvordan en mer rasjonell og tilpasset «skogsdrift» bør utføres, så anbefaler vi at det tas kontakt med lokale entreprenører som kan bistå til en forsvarlig og sikker hogst/uttynning.

Forutsetninger som nevnes for å lykkes med rasjonell hogst:

  • Det er (selvfølgelig!) en forutsetning at berørte parter er orientert, godtar og aller helst deltar i arbeidet med hogst/tynning av et område.
  • Organisert dugnad hvor hytteeiere og grunneiere (event. sameie) bidrar. Det anbefales sterkt for å øke effektivitet og reduserer tidsbruk/kostnader – ikke minst for eventuelle innleide maskiner.
  • Grantrær er tettvokst, skaper mest skygge, og er derfor det treslaget som det er mest aktuelt å fjerne.

Tips for øvrig:

  • Bjørk og Furu gir god varme.  Les mer om god ved her.
  • Flis benyttes ofte som underlag til permanente løypetraseer. Dersom slike traseer ønskes utviklet/vedlikeholdt på Mysusæter kan flis lagres til dette formålet.
  • Bjørk og Furu gir begrenset skygge og ansees i tillegg som verneskog som ikke bør felles.
  • Tilgang til maskinelt utstyr for å bidra til effektiv hugst forenkler arbeidet betraktelig.
    Flere entreprenører har tilgang til slikt utstyr (motorsag, flismaskin for flising av greiner og trestammer, traktor med vinsj og henger) som etter avtale kan benyttes av kyndig personell.

Hvorvidt Mysusæter Vel kan være en part eventuelt bidragsyter i en slik dugnad vil bli diskutert på førstkommende styremøte.

Vi har 106 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!